Program Guide

SNo Progarm Name Program Date Timing
1 Sudhanshu JI Maharaj 2021-12-06 12:00 - 01:00
2 Disha Bhajan 2021-12-06 01:00 - 02:00
3 Pathik JI 2021-12-06 02:00 - 03:00
4 Ramchrit Manash 2021-12-06 03:00 - 04:00
5 Mangla Arti 2021-12-06 04:00 - 04:30
6 Disha Bhajan 2021-12-06 04:30 - 05:00
7 Pathik JI 2021-12-06 05:00 - 06:00
8 Disha Bhajan 2021-12-06 06:00 - 07:10
9 Kishmat Ka Sach(Sapna Shri) 2021-12-06 07:10 - 07:30
10 Kumar Swami Ji 2021-12-06 07:30 - 07:55
11 Disha Bhajan 2021-12-06 07:55 - 08:00
12 Live Sudhanshu Ji Maharaj 2021-12-06 08:00 - 09:00
13 Kishmat Ka Sach(Sapna Shri) 2021-12-06 09:00 - 09:20
14 Moksh Dham Mandir 2021-12-06 09:20 - 09:30
15 Disha Bhajan 2021-12-06 09:30 - 09:50
16 Bhagwan Prakat 2021-12-06 09:50 - 10:00
17 Disha Bhajan 2021-12-06 10:00 - 10:30
18 Kishmat Ka Sach(Sapna Shri) 2021-12-06 10:30 - 10:50
19 Bhagwan Prakat 2021-12-06 10:50 - 11:00
20 Kishmat Ka Raj 2021-12-06 11:00 - 11:30
21 Disha Special 2021-12-06 11:30 - 13:00
22 Disha Bhajan 2021-12-06 13:00 - 14:00
23 Kishmat Ka Sach(Sapna Shri) 2021-12-06 14:00 - 14:30
24 Disha Special 2021-12-06 14:30 - 16:00
25 Disha Bhajan 2021-12-06 15:00 - 16:00
26 Disha Bhajan 2021-12-06 16:00 - 17:00
27 Bhagwan Prakat 2021-12-06 17:00 - 17:10
28 Disha Bhajan 2021-12-06 17:10 - 18:00
29 Disha Bhajan 2021-12-06 00:00 - 18:30
30 Disha Bhajan 2021-12-06 18:30 - 18:45
31 Samadhan Jyotish 2021-12-06 18:45 - 19:00
32 Adgdanand Ji 2021-12-06 19:00 - 19:25
33 Disha Bhajan 2021-12-06 19:25 - 19:30
34 Disha Bhajan 2021-12-06 19:30 - 20:00
35 Disha Bhajan 2021-12-06 20:00 - 20:30
36 Jeevan Ka Rahasya 2021-12-06 20:30 - 21:00
37 D-Live Girishanand JI 2021-12-06 21:00 - 21:20
38 Disha Bhajan 2021-12-06 22:00 - 23:00
39 Kumar Swami Ji 2021-12-06 23:05 - 23:30
40 Disha Bhajan 2021-12-06 23:30 - 00:00