Program Guide

SNo Progarm Name Program Date Timing
1 Disha Bhajan 2021-08-20 23:30 - 00:00
2 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-20 23:05 - 23:30
3 Disha Bhajan 2021-08-20 22:10 - 23:05
4 Karuli Sarkar 2021-08-20 22:00 - 22:10
5 Live Karni Mahima 2021-08-20 20:00 - 22:00
6 D-Live Pujya Samvidanand Ji 2021-08-20 19:30 - 20:00
7 Karuli Sarkar 2021-08-20 19:20 - 19:30
8 Pujya Adgdanand Ji 2021-08-20 19:00 - 19:20
9 D-Live Pujya Dr.Manoj Mohan Shashtri JI 2021-08-20 16:00 - 19:00
10 D-Live Pujya Rasik Bihari Vibhu JI 2021-08-20 15:00 - 16:00
11 Disha Special 2021-08-20 14:00 - 15:00
12 D-Live Pujya Rajenderdas Ji Maharaj 2021-08-20 10:00 - 14:00
13 Karuli Sarkar 2021-08-20 09:50 - 10:00
14 Disha Bhajan 2021-08-20 09:45 - 09:50
15 Moksh Dham Mandir 2021-08-20 09:25 - 09:40
16 Pujya Mukeshanand Ji 2021-08-20 09:15 - 09:25
17 Disha Bhajan 2021-08-20 08:15 - 09:15
18 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-20 07:50 - 08:15
19 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-08-20 07:30 - 07:50
20 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-08-20 07:10 - 07:30
21 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-08-20 06:40 - 07:10
22 Disha Bhajan 2021-08-20 06:00 - 06:40
23 Pujya Pathik JI 2021-08-20 05:00 - 06:00
24 Disha Bhajan 2021-08-20 04:30 - 05:00
25 Mangla Arti 2021-08-20 04:00 - 04:30
26 Ramchrit Manash 2021-08-20 03:00 - 04:00
27 Pujya Pathik JI 2021-08-20 02:00 - 03:00
28 Disha Bhajan 2021-08-20 01:00 - 02:00
29 Disha Bhajan 2021-08-14 23:30 - 00:00
30 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-14 23:05 - 23:30
31 Disha Bhajan 2021-08-14 22:10 - 23:05
32 Karuli Sarkar 2021-08-14 22:00 - 22:10
33 Pujya Abhyanand Ji 2021-08-14 21:00 - 22:00
34 Disha Special 2021-08-14 19:30 - 21:00
35 Karuli Sarkar 2021-08-14 19:20 - 19:30
36 Pujya Adgdanand Ji 2021-08-14 19:00 - 19:20
37 D-Live Pujya Shri Pawandev Ji 2021-08-14 15:30 - 19:00
38 D-Live Pujya Rasik Bihari Vibhu JI 2021-08-14 15:00 - 15:30
39 Disha Special 2021-08-14 14:00 - 15:00
40 D-Live Pujya Rajenderdas Ji Maharaj 2021-08-14 10:00 - 14:00
41 Karuli Sarkar 2021-08-14 09:50 - 10:00
42 Disha Bhajan 2021-08-14 09:45 - 09:50
43 Moksh Dham Mandir 2021-08-14 09:25 - 09:40
44 Pujya Mukeshanand Ji 2021-08-14 09:15 - 09:25
45 Disha Bhajan 2021-08-14 08:15 - 09:15
46 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-14 07:50 - 08:15
47 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-08-14 07:30 - 07:50
48 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-08-14 07:10 - 07:30
49 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-08-14 06:40 - 07:10
50 Dr.Archika Didi JI 2021-08-14 06:00 - 06:40
51 Pujya Pathik JI 2021-08-14 05:00 - 06:00
52 Disha Bhajan 2021-08-14 04:30 - 05:00
53 Mangla Arti 2021-08-14 04:00 - 04:30
54 Ramchrit Manash 2021-08-14 03:00 - 04:00
55 Pujya Pathik JI 2021-08-14 02:00 - 03:00
56 Disha Bhajan 2021-08-14 01:00 - 02:00
57 Disha Bhajan 2021-08-10 23:30 - 00:00
58 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-10 23:05 - 23:30
59 Disha Bhajan 2021-08-10 22:10 - 23:05
60 Karuli Sarkar 2021-08-10 22:00 - 22:10
61 Pujya Abhyanand Ji 2021-08-10 21:00 - 22:00
62 Disha Special 2021-08-10 19:30 - 21:00
63 Karuli Sarkar 2021-08-10 19:20 - 19:30
64 Pujya Adgdanand Ji 2021-08-10 19:00 - 19:20
65 D-Live Pujya Shri Pawandev Ji 2021-08-10 15:30 - 19:00
66 D-Live Pujya Rasik Bihari Vibhu JI 2021-08-10 14:30 - 15:30
67 Disha Special 2021-08-10 14:00 - 14:30
68 D-Live Pujya Rajenderdas Ji Maharaj 2021-08-10 10:00 - 14:00
69 Karuli Sarkar 2021-08-10 09:50 - 10:00
70 Disha Bhajan 2021-08-10 09:45 - 09:50
71 Moksh Dham Mandir 2021-08-10 09:25 - 09:40
72 Pujya Mukeshanand Ji 2021-08-10 09:15 - 09:25
73 Disha Bhajan 2021-08-10 08:15 - 09:15
74 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-10 07:50 - 08:15
75 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-08-10 07:30 - 07:50
76 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-08-10 07:10 - 07:30
77 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-08-10 06:40 - 07:10
78 Dr.Archika Didi JI 2021-08-10 06:00 - 06:40
79 Pujya Pathik JI 2021-08-10 05:00 - 06:00
80 Disha Bhajan 2021-08-10 04:30 - 05:00
81 Mangla Arti 2021-08-10 04:00 - 04:30
82 Ramchrit Manash 2021-08-10 03:00 - 04:00
83 Pujya Pathik JI 2021-08-10 02:00 - 03:00
84 Disha Bhajan 2021-08-10 01:00 - 02:00
85 Disha Bhajan 2021-08-06 23:30 - 00:00
86 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-06 23:05 - 23:30
87 Disha Bhajan 2021-08-06 22:10 - 23:05
88 Karuli Sarkar 2021-08-06 22:00 - 22:10
89 Pujya Abhyanand Ji 2021-08-06 21:00 - 22:00
90 Disha Special 2021-08-06 19:30 - 21:00
91 Karuli Sarkar 2021-08-06 19:20 - 19:30
92 Pujya Adgdanand Ji 2021-08-06 19:00 - 19:20
93 D-Live Pujya Shri Pawandev Ji 2021-08-06 16:00 - 19:00
94 D-Live Pujya Rasik Bihari Vibhu JI 2021-08-06 15:00 - 16:00
95 Disha Special 2021-08-06 14:00 - 15:00
96 D-Live Pujya Rajenderdas Ji Maharaj 2021-08-06 10:00 - 14:00
97 Karuli Sarkar 2021-08-06 09:50 - 10:00
98 Disha Bhajan 2021-08-06 09:45 - 09:50
99 Moksh Dham Mandir 2021-08-06 09:25 - 09:40
100 Pujya Mukeshanand Ji 2021-08-06 09:15 - 09:25
101 Disha Bhajan 2021-08-06 08:15 - 09:15
102 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-06 07:50 - 08:15
103 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-08-06 07:30 - 07:50
104 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-08-06 07:10 - 07:30
105 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-08-06 06:40 - 07:10
106 Dr.Archika Didi JI 2021-08-06 06:00 - 06:40
107 Pujya Pathik JI 2021-08-06 05:00 - 06:00
108 Disha Bhajan 2021-08-06 04:30 - 05:00
109 Mangla Arti 2021-08-06 04:00 - 04:30
110 Ramchrit Manash 2021-08-06 03:00 - 04:00
111 Pujya Pathik JI 2021-08-06 02:00 - 03:00
112 Disha Bhajan 2021-08-06 01:00 - 02:00
113 Disha Bhajan 2021-08-02 23:30 - 00:00
114 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-02 23:05 - 23:30
115 Disha Bhajan 2021-08-02 22:10 - 23:05
116 Karuli Sarkar 2021-08-02 22:00 - 22:10
117 Pujya Abhyanand Ji 2021-08-02 21:00 - 22:00
118 Disha Special 2021-08-02 19:30 - 21:00
119 Karuli Sarkar 2021-08-02 19:20 - 19:30
120 Pujya Adgdanand Ji 2021-08-02 19:00 - 19:20
121 Disha Special 2021-08-02 16:00 - 19:00
122 D-Live Pujya Rasik Bihari Vibhu JI 2021-08-02 15:00 - 16:00
123 Disha Special 2021-08-02 14:00 - 15:00
124 D-Live Pujya Rajenderdas Ji Maharaj 2021-08-02 10:00 - 14:00
125 Karuli Sarkar 2021-08-02 09:50 - 10:00
126 Disha Bhajan 2021-08-02 09:45 - 09:50
127 Moksh Dham Mandir 2021-08-02 09:25 - 09:40
128 Pujya Mukeshanand Ji 2021-08-02 09:15 - 09:25
129 Disha Bhajan 2021-08-02 08:15 - 09:15
130 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-02 07:50 - 08:15
131 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-08-02 07:30 - 07:50
132 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-08-02 07:10 - 07:30
133 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-08-02 06:40 - 07:10
134 Dr.Archika Didi JI 2021-08-02 06:00 - 06:40
135 Pujya Pathik JI 2021-08-02 05:00 - 06:00
136 Disha Bhajan 2021-08-02 04:30 - 05:00
137 Mangla Arti 2021-08-02 04:00 - 04:30
138 Ramchrit Manash 2021-08-02 03:00 - 04:00
139 Pujya Pathik JI 2021-08-02 02:00 - 03:00
140 Disha Bhajan 2021-08-02 01:00 - 02:00
141 Disha Bhajan 2021-08-02 23:30 - 00:00
142 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-02 23:05 - 23:30
143 Disha Bhajan 2021-08-02 22:10 - 23:05
144 Karuli Sarkar 2021-08-02 22:00 - 22:10
145 Pujya Abhyanand Ji 2021-08-02 21:00 - 22:00
146 Disha Special 2021-08-02 19:30 - 21:00
147 Karuli Sarkar 2021-08-02 19:20 - 19:30
148 Pujya Adgdanand Ji 2021-08-02 19:00 - 19:20
149 Disha Special 2021-08-02 16:00 - 19:00
150 D-Live Pujya Rasik Bihari Vibhu JI 2021-08-02 15:00 - 16:00
151 Disha Special 2021-08-02 14:00 - 15:00
152 D-Live Pujya Rajenderdas Ji Maharaj 2021-08-02 10:00 - 14:00
153 Karuli Sarkar 2021-08-02 09:50 - 10:00
154 Disha Bhajan 2021-08-02 09:45 - 09:50
155 Moksh Dham Mandir 2021-08-02 09:25 - 09:40
156 Pujya Mukeshanand Ji 2021-08-02 09:15 - 09:25
157 Disha Bhajan 2021-08-02 08:15 - 09:15
158 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-02 07:50 - 08:15
159 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-08-02 07:30 - 07:50
160 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-08-02 07:10 - 07:30
161 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-08-02 06:40 - 07:10
162 Dr.Archika Didi JI 2021-08-02 06:00 - 06:40
163 Pujya Pathik JI 2021-08-02 05:00 - 06:00
164 Disha Bhajan 2021-08-02 04:30 - 05:00
165 Mangla Arti 2021-08-02 04:00 - 04:30
166 Ramchrit Manash 2021-08-02 03:00 - 04:00
167 Pujya Pathik JI 2021-08-02 02:00 - 03:00
168 Disha Bhajan 2021-08-02 01:00 - 02:00
169 Disha Special 2021-08-01 11:30 - 12:00
170 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-01 11:05 - 11:30
171 Disha Special 2021-08-01 22:00 - 11:05
172 Pujya Abhyanand JI 2021-08-01 21:00 - 22:00
173 Disha Special 2021-08-01 19:30 - 21:00
174 Karuli Sarkar 2021-08-01 19:20 - 19:30
175 Live Arti Karuli Sarkar 2021-08-01 19:00 - 19:20
176 Disha Special 2021-08-01 16:00 - 19:00
177 D-Live Pujya Rasik Bihari Vibhu JI 2021-08-01 15:00 - 16:00
178 Disha Bhajan 2021-08-01 14:40 - 15:00
179 Bhavyanjali 2021-08-01 14:10 - 14:40
180 Disha Bhajan 2021-08-01 14:00 - 14:10
181 D-Live Pujya Rajenderdas JI 2021-08-01 10:00 - 14:00
182 Karuli Sarkar 2021-08-01 09:50 - 10:00
183 Disha Bhajan 2021-08-01 09:35 - 09:50
184 Moksh Dham Mandir 2021-08-01 09:25 - 09:35
185 Disha Bhajan 2021-08-01 09:10 - 09:25
186 Pujya Mukeshanand Ji 2021-08-01 09:00 - 09:10
187 Disha Bhajan 2021-08-01 08:15 - 09:00
188 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-08-01 07:50 - 08:15
189 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-08-01 07:30 - 07:50
190 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-08-01 07:10 - 07:30
191 Pujya Bharat Bhooshan JI Ji 2021-08-01 06:40 - 07:10
192 Dr.Archika Didi 2021-08-01 06:00 - 06:40
193 Pujya Pathi JI 2021-08-01 05:00 - 06:00
194 Disha Bhajan 2021-08-01 04:30 - 05:00
195 Mangla Arti 2021-08-01 04:00 - 04:30
196 Ramcharit Manash 2021-08-01 03:00 - 04:00
197 Pujya-Sudhanshu Ji Maharaj 2021-08-01 02:00 - 03:00
198 Disha Bhajan 2021-08-01 01:00 - 02:00
199 Disha Bhajan 2021-07-27 23:30 - 00:00
200 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-27 23:05 - 23:30
201 Disha Bhajan 2021-07-27 22:40 - 23:05
202 Disha Bhajan 2021-07-27 22:25 - 22:40
203 Disha Bhajan 2021-07-27 22:10 - 22:25
204 Karuli Sarkar 2021-07-27 22:00 - 22:10
205 Pujya Pathik JI 2021-07-27 21:00 - 22:00
206 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-27 19:30 - 21:00
207 Karuli Sarkar 2021-07-27 19:20 - 19:30
208 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-27 19:00 - 19:20
209 Disha Special 2021-07-27 16:00 - 19:00
210 Disha Special 2021-07-27 14:00 - 16:00
211 D-Live Pujya Rajenderdas Ji Maharaj 2021-07-27 10:00 - 14:00
212 Karuli Sarkar 2021-07-27 09:50 - 10:00
213 Disha Bhajan 2021-07-27 09:45 - 09:50
214 Moksh Dham Mandir 2021-07-27 09:25 - 09:40
215 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-27 09:15 - 09:25
216 Disha Bhajan 2021-07-27 09:00 - 09:15
217 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-27 08:00 - 09:00
218 Disha Bhajan 2021-07-27 07:50 - 08:00
219 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-27 07:30 - 07:55
220 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-27 07:10 - 07:30
221 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-07-27 06:40 - 07:10
222 Dr.Archika Didi JI 2021-07-27 06:00 - 06:40
223 Pujya Pathik JI 2021-07-27 05:00 - 06:00
224 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-27 04:30 - 05:00
225 Mangla Arti 2021-07-27 04:00 - 04:30
226 Ramchrit Manash 2021-07-27 03:00 - 04:00
227 Pujya Pathik JI 2021-07-27 02:00 - 03:00
228 Disha Bhajan 2021-07-27 01:00 - 02:00
229 D-Live Mata Ku Chauki 2021-07-25 22:00 - 00:00
230 Disha Special 2021-07-25 21:05 - 22:00
231 Disha Bhajan 2021-07-25 21:00 - 21:05
232 Live Pujya Deendayalu Ji 2021-07-25 19:30 - 21:00
233 Karuli Sarkar 2021-07-25 19:20 - 19:30
234 Live Arti Karuli Sarkar 2021-07-25 19:00 - 19:20
235 Disha Special 2021-07-25 16:00 - 19:00
236 Live Mata Ki Chauki 2021-07-25 14:00 - 16:00
237 D-Live Pujya Rajenderdas JI 2021-07-25 12:00 - 13:00
238 Disha Bhajan 2021-07-25 11:00 - 12:00
239 Bhavyanjali 2021-07-25 10:30 - 11:00
240 Disha Bhajan 2021-07-25 10:00 - 10:30
241 Karuli Sarkar 2021-07-25 09:50 - 10:00
242 Disha Bhajan 2021-07-25 09:35 - 09:50
243 Moksh Dham Mandir 2021-07-25 09:25 - 09:35
244 Disha Bhajan 2021-07-25 09:10 - 09:25
245 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-25 09:00 - 09:10
246 Disha Bhajan 2021-07-25 08:15 - 09:00
247 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-25 07:50 - 08:15
248 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-07-25 07:30 - 07:50
249 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-07-25 07:10 - 07:30
250 Pujya Bharat Bhooshan JI Ji 2021-07-25 06:40 - 07:10
251 Dr.Archika Didi 2021-07-25 06:00 - 06:40
252 Pujya Pathi JI 2021-07-25 05:00 - 06:00
253 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-25 04:30 - 05:00
254 Mangla Arti 2021-07-25 04:00 - 04:30
255 Ramcharit Manash 2021-07-25 03:00 - 04:00
256 Pujya-Sudhanshu Ji Maharaj 2021-07-25 02:00 - 03:00
257 Disha Bhajan 2021-07-25 01:00 - 02:00
258 Disha Bhajan 2021-07-24 23:30 - 00:00
259 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-24 23:05 - 23:30
260 Disha Bhajan 2021-07-24 22:40 - 23:05
261 Disha Bhajan 2021-07-24 22:25 - 22:40
262 Disha Bhajan 2021-07-24 22:10 - 22:25
263 Karuli Sarkar 2021-07-24 22:00 - 22:10
264 Pujya Pathik JI 2021-07-24 21:00 - 22:00
265 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-24 19:30 - 21:00
266 Karuli Sarkar 2021-07-24 19:20 - 19:30
267 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-24 19:00 - 19:20
268 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-24 16:00 - 19:00
269 D-Live Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-07-24 14:00 - 16:00
270 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-24 12:00 - 14:00
271 Live Pujya Bhaskranand JI 2021-07-24 09:00 - 12:00
272 Disha Special 2021-07-24 08:15 - 09:00
273 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-24 07:50 - 08:15
274 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-24 07:30 - 07:50
275 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-24 07:10 - 07:30
276 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-07-24 06:40 - 07:10
277 Dr.Archika Didi JI 2021-07-24 06:00 - 06:40
278 Pujya Pathik JI 2021-07-24 05:00 - 06:00
279 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-24 04:30 - 05:00
280 Mangla Arti 2021-07-24 04:00 - 04:30
281 Ramchrit Manash 2021-07-24 03:00 - 04:00
282 Pujya Pathik JI 2021-07-24 02:00 - 03:00
283 Disha Bhajan 2021-07-24 01:00 - 02:00
284 Disha Bhajan 2021-07-22 23:30 - 00:00
285 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-22 23:05 - 23:30
286 Disha Bhajan 2021-07-22 22:40 - 23:05
287 Disha Bhajan 2021-07-22 22:25 - 22:40
288 Devi Satwika Ji 2021-07-22 22:10 - 22:25
289 Karuli Sarkar 2021-07-22 22:00 - 22:10
290 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-22 21:00 - 22:00
291 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-22 19:30 - 21:00
292 Karuli Sarkar 2021-07-22 19:20 - 19:30
293 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-22 19:00 - 19:20
294 Live Pujya Bhaskranand JI 2021-07-22 16:00 - 19:00
295 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-22 14:00 - 16:00
296 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-22 10:00 - 14:00
297 Karuli Sarkar 2021-07-22 09:50 - 10:00
298 Disha Bhajan 2021-07-22 09:45 - 09:50
299 Moksh Dham Mandir 2021-07-22 09:25 - 09:40
300 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-22 09:15 - 09:25
301 Disha Bhajan 2021-07-22 08:50 - 09:15
302 Pingaksh Jyotish 2021-07-22 08:35 - 08:50
303 Disha Bhajan 2021-07-22 08:15 - 08:35
304 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-22 07:50 - 08:15
305 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-22 07:30 - 07:50
306 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-22 07:10 - 07:30
307 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-07-22 06:40 - 07:10
308 Dr.Archika Didi JI 2021-07-22 06:00 - 06:40
309 Pujya Pathik JI 2021-07-22 05:00 - 06:00
310 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-22 04:30 - 05:00
311 Mangla Arti 2021-07-22 04:00 - 04:30
312 Ramchrit Manash 2021-07-22 03:00 - 04:00
313 Pujya Pathik JI 2021-07-22 02:00 - 03:00
314 Disha Bhajan 2021-07-22 01:00 - 02:00
315 Disha Bhajan 2021-07-21 23:30 - 00:00
316 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-21 23:05 - 23:30
317 Disha Bhajan 2021-07-21 22:40 - 23:05
318 Disha Bhajan 2021-07-21 22:25 - 22:40
319 Devi Satwika Ji 2021-07-21 22:10 - 22:25
320 Karuli Sarkar 2021-07-21 22:00 - 22:10
321 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-21 21:00 - 22:00
322 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-21 19:30 - 21:00
323 Karuli Sarkar 2021-07-21 19:20 - 19:30
324 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-21 19:00 - 19:20
325 Disha Special 2021-07-21 18:00 - 19:00
326 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-21 15:00 - 18:00
327 Disha Special 2021-07-21 14:00 - 15:00
328 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-21 10:00 - 14:00
329 Karuli Sarkar 2021-07-21 09:50 - 10:00
330 Disha Bhajan 2021-07-21 09:45 - 09:50
331 Moksh Dham Mandir 2021-07-21 09:25 - 09:40
332 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-21 09:15 - 09:25
333 Disha Bhajan 2021-07-21 08:50 - 09:15
334 Pingaksh Jyotish 2021-07-21 08:35 - 08:50
335 Disha Bhajan 2021-07-21 08:15 - 08:35
336 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-21 07:50 - 08:15
337 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-21 07:30 - 07:50
338 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-21 07:10 - 07:30
339 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-07-21 06:40 - 07:10
340 Dr.Archika Didi JI 2021-07-21 06:00 - 06:40
341 Pujya Pathik JI 2021-07-21 05:00 - 06:00
342 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-21 04:30 - 05:00
343 Mangla Arti 2021-07-21 04:00 - 04:30
344 Ramchrit Manash 2021-07-21 03:00 - 04:00
345 Pujya Pathik JI 2021-07-21 02:00 - 03:00
346 Disha Bhajan 2021-07-21 01:00 - 02:00
347 Disha Bhajan 2021-07-20 23:30 - 00:00
348 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-20 23:05 - 23:30
349 Disha Bhajan 2021-07-20 22:40 - 23:05
350 Disha Bhajan 2021-07-20 22:25 - 22:40
351 Devi Satwika Ji 2021-07-20 22:10 - 22:25
352 Karuli Sarkar 2021-07-20 22:00 - 22:10
353 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-20 21:00 - 22:00
354 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-20 19:30 - 21:00
355 Karuli Sarkar 2021-07-20 19:20 - 19:30
356 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-20 19:00 - 19:20
357 Disha Special 2021-07-20 18:00 - 19:00
358 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-20 15:00 - 18:00
359 Disha Special 2021-07-20 14:00 - 15:00
360 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-20 10:00 - 14:00
361 Karuli Sarkar 2021-07-20 09:50 - 10:00
362 Disha Bhajan 2021-07-20 09:45 - 09:50
363 Moksh Dham Mandir 2021-07-20 09:25 - 09:40
364 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-20 09:15 - 09:25
365 Disha Bhajan 2021-07-20 08:50 - 09:15
366 Pingaksh Jyotish 2021-07-20 08:35 - 08:50
367 Disha Bhajan 2021-07-20 08:15 - 08:35
368 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-20 07:50 - 08:15
369 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-20 07:30 - 07:50
370 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-20 07:10 - 07:30
371 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-07-20 06:40 - 07:10
372 Dr.Archika Didi JI 2021-07-20 06:00 - 06:40
373 Pujya Pathik JI 2021-07-20 05:00 - 06:00
374 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-20 04:30 - 05:00
375 Mangla Arti 2021-07-20 04:00 - 04:30
376 Ramchrit Manash 2021-07-20 03:00 - 04:00
377 Pujya Pathik JI 2021-07-20 02:00 - 03:00
378 Disha Bhajan 2021-07-20 01:00 - 02:00
379 Disha Bhajan 2021-07-19 23:30 - 00:00
380 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-19 23:05 - 23:30
381 Disha Bhajan 2021-07-19 22:40 - 23:05
382 Disha Bhajan 2021-07-19 22:25 - 22:40
383 Devi Satwika Ji 2021-07-19 22:10 - 22:25
384 Karuli Sarkar 2021-07-19 22:00 - 22:10
385 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-19 21:00 - 22:00
386 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-19 19:30 - 21:00
387 Karuli Sarkar 2021-07-19 19:20 - 19:30
388 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-19 19:00 - 19:20
389 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-19 16:00 - 19:00
390 Disha Special 2021-07-19 14:00 - 16:00
391 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-19 10:00 - 14:00
392 Karuli Sarkar 2021-07-19 09:50 - 10:00
393 Disha Bhajan 2021-07-19 09:45 - 09:50
394 Moksh Dham Mandir 2021-07-19 09:25 - 09:40
395 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-19 09:15 - 09:25
396 Disha Bhajan 2021-07-19 08:50 - 09:15
397 Pingaksh Jyotish 2021-07-19 08:35 - 08:50
398 Disha Bhajan 2021-07-19 08:15 - 08:35
399 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-19 07:50 - 08:15
400 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-19 07:30 - 07:50
401 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-19 07:10 - 07:30
402 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-07-19 06:40 - 07:10
403 Dr.Archika Didi JI 2021-07-19 06:00 - 06:40
404 Pujya Pathik JI 2021-07-19 05:00 - 06:00
405 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-19 04:30 - 05:00
406 Mangla Arti 2021-07-19 04:00 - 04:30
407 Ramchrit Manash 2021-07-19 03:00 - 04:00
408 Pujya Pathik JI 2021-07-19 02:00 - 03:00
409 Disha Bhajan 2021-07-19 01:00 - 02:00
410 Disha Bhajan 2021-07-18 23:30 - 00:00
411 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-18 23:05 - 23:30
412 Disha Bhajan 2021-07-18 22:10 - 23:05
413 Karuli Sarkar 2021-07-18 22:00 - 22:10
414 Disha Special 2021-07-18 21:05 - 22:00
415 Disha Bhajan 2021-07-18 21:00 - 21:05
416 Live Pujya Deendayalu Ji 2021-07-18 19:30 - 21:00
417 Karuli Sarkar 2021-07-18 19:20 - 19:30
418 Live Arti Karuli Sarkar 2021-07-18 19:00 - 19:20
419 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-18 16:00 - 19:00
420 Disha Special 2021-07-18 15:00 - 16:00
421 Disha Special 2021-07-18 14:00 - 15:00
422 D-Live Pujya Rajenderdas JI 2021-07-18 10:00 - 14:00
423 Karuli Sarkar 2021-07-18 09:50 - 10:00
424 Disha Bhajan 2021-07-18 09:35 - 09:50
425 Moksh Dham Mandir 2021-07-18 09:25 - 09:35
426 Disha Bhajan 2021-07-18 09:10 - 09:25
427 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-18 09:00 - 09:10
428 Disha Bhajan 2021-07-18 08:55 - 09:15
429 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-18 07:55 - 08:55
430 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-18 07:30 - 07:55
431 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-07-18 07:10 - 07:30
432 Pujya Bharat Bhooshan JI Ji 2021-07-18 06:40 - 07:10
433 Dr.Archika Didi 2021-07-18 06:00 - 06:40
434 Pujya Pathi JI 2021-07-18 05:00 - 06:00
435 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-18 04:30 - 05:00
436 Mangla Arti 2021-07-18 04:00 - 04:30
437 Ramcharit Manash 2021-07-18 03:00 - 04:00
438 Pujya-Sudhanshu Ji Maharaj 2021-07-18 02:00 - 03:00
439 Disha Bhajan 2021-07-18 01:00 - 02:00
440 Disha Bhajan 2021-07-17 23:30 - 00:00
441 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-17 23:05 - 23:30
442 Disha Bhajan 2021-07-17 22:40 - 23:05
443 Disha Bhajan 2021-07-17 22:25 - 22:40
444 Devi Satwika Ji 2021-07-17 22:10 - 22:25
445 Karuli Sarkar 2021-07-17 22:00 - 22:10
446 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-17 21:00 - 22:00
447 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-17 19:30 - 21:00
448 Karuli Sarkar 2021-07-17 19:20 - 19:30
449 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-17 19:00 - 19:20
450 Disha Special 2021-07-17 14:00 - 19:00
451 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-17 10:00 - 14:00
452 Karuli Sarkar 2021-07-17 09:50 - 10:00
453 Disha Bhajan 2021-07-17 09:45 - 09:50
454 Moksh Dham Mandir 2021-07-17 09:25 - 09:40
455 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-17 09:15 - 09:25
456 Pingaksh Jyotish 2021-07-17 09:00 - 09:15
457 Live Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-07-17 08:00 - 09:00
458 Disha Bhajan 2021-07-17 07:55 - 08:00
459 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-17 07:30 - 07:55
460 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-17 07:10 - 07:30
461 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-07-17 06:40 - 07:10
462 Dr.Archika Didi JI 2021-07-17 06:00 - 06:40
463 Pujya Pathik JI 2021-07-17 05:00 - 06:00
464 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-17 04:30 - 05:00
465 Mangla Arti 2021-07-17 04:00 - 04:30
466 Ramchrit Manash 2021-07-17 03:00 - 04:00
467 Pujya Pathik JI 2021-07-17 02:00 - 03:00
468 Disha Bhajan 2021-07-17 01:00 - 02:00
469 Disha Bhajan 2021-07-16 23:30 - 00:00
470 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-16 23:05 - 23:30
471 Disha Bhajan 2021-07-16 22:40 - 23:05
472 Disha Bhajan 2021-07-16 22:25 - 22:40
473 Devi Satwika Ji 2021-07-16 22:10 - 22:25
474 Karuli Sarkar 2021-07-16 22:00 - 22:10
475 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-16 21:00 - 22:00
476 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-16 19:30 - 21:00
477 Karuli Sarkar 2021-07-16 19:20 - 19:30
478 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-16 19:00 - 19:20
479 Disha Special 2021-07-16 14:00 - 19:00
480 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-16 10:00 - 14:00
481 Karuli Sarkar 2021-07-16 09:50 - 10:00
482 Disha Bhajan 2021-07-16 09:45 - 09:50
483 Moksh Dham Mandir 2021-07-16 09:25 - 09:40
484 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-16 09:15 - 09:25
485 Pingaksh Jyotish 2021-07-16 09:00 - 09:15
486 Live Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-07-16 08:00 - 09:00
487 Disha Bhajan 2021-07-16 07:55 - 08:00
488 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-16 07:30 - 07:55
489 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-16 07:10 - 07:30
490 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-07-16 06:40 - 07:10
491 Dr.Archika Didi JI 2021-07-16 06:00 - 06:40
492 Pujya Pathik JI 2021-07-16 05:00 - 06:00
493 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-16 04:30 - 05:00
494 Mangla Arti 2021-07-16 04:00 - 04:30
495 Ramchrit Manash 2021-07-16 03:00 - 04:00
496 Pujya Pathik JI 2021-07-16 02:00 - 03:00
497 Disha Bhajan 2021-07-16 01:00 - 02:00
498 Disha Bhajan 2021-07-10 23:30 - 00:00
499 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-10 23:05 - 23:30
500 Disha Bhajan 2021-07-10 22:40 - 23:05
501 Disha Bhajan 2021-07-10 22:25 - 22:40
502 Devi Satwika Ji 2021-07-10 22:10 - 22:25
503 Karuli Sarkar 2021-07-10 22:00 - 22:10
504 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-10 21:00 - 22:00
505 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-10 19:30 - 21:00
506 Karuli Sarkar 2021-07-10 19:20 - 19:30
507 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-10 19:00 - 19:20
508 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-10 16:00 - 19:00
509 Disha Special 2021-07-10 14:00 - 16:00
510 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-10 10:00 - 14:00
511 Karuli Sarkar 2021-07-10 09:50 - 10:00
512 Disha Bhajan 2021-07-10 09:45 - 09:50
513 Moksh Dham Mandir 2021-07-10 09:25 - 09:40
514 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-10 09:15 - 09:25
515 Disha Bhajan 2021-07-10 08:15 - 09:15
516 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-10 07:50 - 08:15
517 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-10 07:30 - 07:50
518 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-10 07:10 - 07:30
519 Pujya Bharat Bhooshan JI 2021-07-10 06:40 - 07:10
520 Dr.Archika Didi JI 2021-07-10 06:00 - 06:40
521 Pujya Pathik JI 2021-07-10 05:00 - 06:00
522 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-10 04:30 - 05:00
523 Mangla Arti 2021-07-10 04:00 - 04:30
524 Ramchrit Manash 2021-07-10 03:00 - 04:00
525 Pujya Pathik JI 2021-07-10 02:00 - 03:00
526 Disha Bhajan 2021-07-10 01:00 - 02:00
527 Disha Bhajan 2021-07-08 23:30 - 00:00
528 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-08 23:05 - 23:30
529 Disha Bhajan 2021-07-08 22:40 - 23:05
530 Disha Bhajan 2021-07-08 22:25 - 22:40
531 Devi Satwika Ji 2021-07-08 22:10 - 22:25
532 Karuli Sarkar 2021-07-08 22:00 - 22:10
533 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-08 21:00 - 22:00
534 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-08 19:30 - 21:00
535 Karuli Sarkar 2021-07-08 19:20 - 19:30
536 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-08 19:00 - 19:20
537 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-08 16:00 - 19:00
538 Disha Special 2021-07-08 14:00 - 16:00
539 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-08 10:00 - 14:00
540 Karuli Sarkar 2021-07-08 09:50 - 10:00
541 Disha Bhajan 2021-07-08 09:45 - 09:50
542 Moksh Dham Mandir 2021-07-08 09:25 - 09:40
543 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-08 09:15 - 09:25
544 Disha Bhajan 2021-07-08 08:15 - 09:15
545 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-08 07:50 - 08:15
546 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-08 07:30 - 07:50
547 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-08 07:10 - 07:30
548 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-07-08 06:40 - 07:10
549 Dr.Archika Didi JI 2021-07-08 06:00 - 06:40
550 Pujya Pathik JI 2021-07-08 05:00 - 06:00
551 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-08 04:30 - 05:00
552 Mangla Arti 2021-07-08 04:00 - 04:30
553 Ramchrit Manash 2021-07-08 03:00 - 04:00
554 Pujya Pathik JI 2021-07-08 02:00 - 03:00
555 Disha Bhajan 2021-07-08 01:00 - 02:00
556 Disha Bhajan 2021-07-07 23:30 - 00:00
557 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-07 23:05 - 23:30
558 Disha Bhajan 2021-07-07 22:40 - 23:05
559 Disha Bhajan 2021-07-07 22:25 - 22:40
560 Devi Satwika Ji 2021-07-07 22:10 - 22:25
561 Karuli Sarkar 2021-07-07 22:00 - 22:10
562 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-07 21:00 - 22:00
563 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-07 19:30 - 21:00
564 Karuli Sarkar 2021-07-07 19:20 - 19:30
565 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-07 19:00 - 19:20
566 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-07-07 16:00 - 19:00
567 Disha Special 2021-07-07 14:00 - 16:00
568 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-07 10:00 - 14:00
569 Karuli Sarkar 2021-07-07 09:50 - 10:00
570 Disha Bhajan 2021-07-07 09:45 - 09:50
571 Moksh Dham Mandir 2021-07-07 09:25 - 09:40
572 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-07 09:15 - 09:25
573 Disha Bhajan 2021-07-07 08:35 - 09:15
574 Kishmat Ka Sach 2021-07-07 08:15 - 08:35
575 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-07 07:50 - 08:15
576 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-07 07:30 - 07:50
577 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-07 07:10 - 07:30
578 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-07-07 06:40 - 07:10
579 Dr.Archika Didi JI 2021-07-07 06:00 - 06:40
580 Pujya Pathik JI 2021-07-07 05:00 - 06:00
581 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-07 04:30 - 05:00
582 Mangla Arti 2021-07-07 04:00 - 04:30
583 Ramchrit Manash 2021-07-07 03:00 - 04:00
584 Pujya Pathik JI 2021-07-07 02:00 - 03:00
585 Disha Bhajan 2021-07-07 01:00 - 02:00
586 Astro Mantra 2021-07-06 23:30 - 00:00
587 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-06 23:05 - 23:30
588 Disha Bhajan 2021-07-06 22:40 - 23:05
589 Disha Bhajan 2021-07-06 22:25 - 22:40
590 Devi Satwika Ji 2021-07-06 22:10 - 22:25
591 Karuli Sarkar 2021-07-06 22:00 - 22:10
592 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-06 21:00 - 22:00
593 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-06 19:30 - 21:00
594 Karuli Sarkar 2021-07-06 19:20 - 19:30
595 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-06 19:00 - 19:20
596 Disha Special 2021-07-06 16:00 - 19:00
597 Disha Special 2021-07-06 14:00 - 16:00
598 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-06 10:00 - 14:00
599 Karuli Sarkar 2021-07-06 09:50 - 10:00
600 Disha Bhajan 2021-07-06 09:45 - 09:50
601 Moksh Dham Mandir 2021-07-06 09:25 - 09:40
602 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-06 09:15 - 09:25
603 Disha Bhajan 2021-07-06 08:35 - 09:15
604 Kishmat Ka Sach 2021-07-06 08:15 - 08:35
605 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-06 07:50 - 08:15
606 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-06 07:30 - 07:50
607 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-06 07:10 - 07:30
608 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-07-06 06:40 - 07:10
609 Dr.Archika Didi JI 2021-07-06 06:00 - 06:40
610 Pujya Pathik JI 2021-07-06 05:00 - 06:00
611 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-06 04:30 - 05:00
612 Mangla Arti 2021-07-06 04:00 - 04:30
613 Ramchrit Manash 2021-07-06 03:00 - 04:00
614 Pujya Pathik JI 2021-07-06 02:00 - 03:00
615 Disha Bhajan 2021-07-06 01:00 - 02:00
616 Disha Bhajan 2021-07-05 23:30 - 00:00
617 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-05 23:05 - 23:30
618 Disha Bhajan 2021-07-05 22:40 - 23:05
619 Disha Bhajan 2021-07-05 22:25 - 22:40
620 Devi Satwika Ji 2021-07-05 22:10 - 22:25
621 Karuli Sarkar 2021-07-05 22:00 - 22:10
622 Pujya Abhyanand Ji 2021-07-05 21:00 - 22:00
623 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-07-05 19:30 - 21:00
624 Karuli Sarkar 2021-07-05 19:20 - 19:30
625 Pujya Adgdanand Ji 2021-07-05 19:00 - 19:20
626 Disha Special 2021-07-05 16:00 - 19:00
627 Disha Special 2021-07-05 14:00 - 16:00
628 D-Live Pujya Rajenderdas JI Maharaj 2021-07-05 10:00 - 14:00
629 Karuli Sarkar 2021-07-05 09:50 - 10:00
630 Disha Bhajan 2021-07-05 09:45 - 09:50
631 Moksh Dham Mandir 2021-07-05 09:25 - 09:40
632 Pujya Mukeshanand Ji 2021-07-05 09:15 - 09:25
633 Disha Bhajan 2021-07-05 08:35 - 09:15
634 Kishmat Ka Sach 2021-07-05 08:15 - 08:35
635 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-07-05 07:50 - 08:15
636 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-07-05 07:30 - 07:50
637 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-07-05 07:10 - 07:30
638 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-07-05 06:40 - 07:10
639 Dr.Archika Didi JI 2021-07-05 06:00 - 06:40
640 Pujya Pathik JI 2021-07-05 05:00 - 06:00
641 Pujya Bal Vyash Manash JI 2021-07-05 04:30 - 05:00
642 Mangla Arti 2021-07-05 04:00 - 04:30
643 Ramchrit Manash 2021-07-05 03:00 - 04:00
644 Pujya Pathik JI 2021-07-05 02:00 - 03:00
645 Disha Bhajan 2021-07-05 01:00 - 02:00
646 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-06-15 23:30 - 00:00
647 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-15 23:05 - 23:30
648 Disha Bhajan 2021-06-15 22:40 - 23:05
649 Disha Bhajan 2021-06-15 22:25 - 22:40
650 Devi Satwika Ji 2021-06-15 22:10 - 22:25
651 Karuli Sarkar 2021-06-15 22:00 - 22:10
652 Pujya Abhyanand Ji 2021-06-15 21:05 - 22:00
653 Moksh Dham Mandir 2021-06-15 21:00 - 21:05
654 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-06-15 19:30 - 21:00
655 Karuli Sarkar 2021-06-15 19:20 - 19:30
656 Pujya Adgdanand Ji 2021-06-15 19:00 - 19:20
657 Live Pujya Pragyanand JI 2021-06-15 16:00 - 19:00
658 Disha Special 2021-06-15 13:00 - 16:00
659 Disha Special 2021-06-15 12:30 - 13:00
660 Disha Bhajan 2021-06-15 12:00 - 12:30
661 Kishamat Ka Raj 2021-06-15 11:40 - 12:00
662 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-06-15 11:00 - 11:40
663 Disha Bhajan 2021-06-15 10:10 - 11:00
664 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-15 10:00 - 10:10
665 Karuli Sarkar 2021-06-15 09:50 - 10:00
666 Disha Bhajan 2021-06-15 09:45 - 09:50
667 Moksh Dham Mandir 2021-06-15 09:25 - 09:40
668 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-15 09:15 - 09:25
669 Disha Bhajan 2021-06-15 08:35 - 09:15
670 Bhavishyafal 2021-06-15 08:15 - 08:35
671 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-15 07:50 - 08:15
672 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-06-15 07:30 - 07:50
673 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-06-15 07:10 - 07:30
674 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-06-15 06:40 - 07:10
675 Disha Bhajan 2021-06-15 06:00 - 06:40
676 Pujya Pathik JI 2021-06-15 05:00 - 06:00
677 Mangla Arti 2021-06-15 04:40 - 05:00
678 Disha Bhajan 2021-06-15 04:00 - 04:40
679 Ramchrit Manash 2021-06-15 03:00 - 04:00
680 Pujya Pathik JI 2021-06-15 02:00 - 03:00
681 Disha Bhajan 2021-06-15 01:00 - 02:00
682 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-06-07 23:30 - 00:00
683 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-07 23:05 - 23:30
684 Disha Bhajan 2021-06-07 22:40 - 23:05
685 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-06-07 22:25 - 22:40
686 Devi Satwika Ji 2021-06-07 22:10 - 22:25
687 Karuli Sarkar 2021-06-07 22:00 - 22:10
688 Pujya Abhyanand Ji 2021-06-07 21:05 - 22:00
689 Moksh Dham Mandir 2021-06-07 21:00 - 21:05
690 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-06-07 19:30 - 21:00
691 Karuli Sarkar 2021-06-07 19:20 - 19:30
692 Pujya Adgdanand Ji 2021-06-07 19:00 - 19:20
693 Live Pujya Pragyanand JI 2021-06-07 16:00 - 19:00
694 Disha Special 2021-06-07 13:00 - 16:00
695 Disha Special 2021-06-07 12:30 - 13:00
696 Disha Bhajan 2021-06-07 12:00 - 12:30
697 Kishamat Ka Raj 2021-06-07 11:40 - 12:00
698 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-06-07 11:00 - 11:40
699 Disha Bhajan 2021-06-07 10:10 - 11:00
700 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-07 10:00 - 10:10
701 Karuli Sarkar 2021-06-07 09:50 - 10:00
702 Disha Bhajan 2021-06-07 09:45 - 09:50
703 Moksh Dham Mandir 2021-06-07 09:25 - 09:40
704 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-07 09:15 - 09:25
705 Disha Bhajan 2021-06-07 08:35 - 09:15
706 Bhavishyafal 2021-06-07 08:15 - 08:35
707 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-07 07:50 - 08:15
708 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-06-07 07:30 - 07:50
709 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-06-07 07:10 - 07:30
710 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-06-07 06:40 - 07:10
711 Disha Bhajan 2021-06-07 06:00 - 06:40
712 Pujya Pathik JI 2021-06-07 05:00 - 06:00
713 Mangla Arti 2021-06-07 04:40 - 05:00
714 Disha Bhajan 2021-06-07 04:00 - 04:40
715 Ramchrit Manash 2021-06-07 03:00 - 04:00
716 Pujya Pathik JI 2021-06-07 02:00 - 03:00
717 Disha Bhajan 2021-06-07 01:00 - 02:00
718 Acharya Rakesh Ji(Mritunjay Yog) 2021-06-06 23:30 - 00:00
719 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-06 23:05 - 23:30
720 Disha Bhajan 2021-06-06 22:10 - 23:05
721 Karuli Sarkar 2021-06-06 22:00 - 22:10
722 Pujya Abhyanand JI 2021-06-06 21:05 - 22:00
723 Disha Bhajan 2021-06-06 21:00 - 21:05
724 Live Pujya Deendayalu Ji 2021-06-06 19:30 - 21:00
725 Karuli Sarkar 2021-06-06 19:20 - 19:30
726 Live Arti Karuli Sarkar 2021-06-06 19:00 - 19:20
727 Live Pujya Pragyanand Ji 2021-06-06 16:00 - 19:00
728 Disha Bhajan 2021-06-06 13:00 - 16:00
729 Disha Bhajan 2021-06-06 12:30 - 13:00
730 Disha Bhajan 2021-06-06 12:15 - 12:30
731 Disha Bhajan 2021-06-06 12:00 - 12:15
732 Disha Bhajan 2021-06-06 11:50 - 12:00
733 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-06 11:40 - 11:50
734 Dr.Archika Didi 2021-06-06 11:00 - 11:40
735 Bhavyanjali 2021-06-06 10:30 - 11:00
736 Disha Bhajan 2021-06-06 10:00 - 10:30
737 Karuli Sarkar 2021-06-06 09:50 - 10:00
738 Disha Bhajan 2021-06-06 09:35 - 09:50
739 Moksh Dham Mandir 2021-06-06 09:25 - 09:35
740 Disha Bhajan 2021-06-06 09:10 - 09:25
741 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-06 09:00 - 09:10
742 Disha Bhajan 2021-06-06 09:35 - 09:00
743 Disha Bhajan 2021-06-06 08:15 - 08:35
744 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-06 07:50 - 08:15
745 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-06-06 07:30 - 07:50
746 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-06-06 07:10 - 07:30
747 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-06-06 06:40 - 07:10
748 Ramcharit Manash 2021-06-06 05:40 - 06:40
749 Disha Bhajan 2021-06-06 05:10 - 05:40
750 Disha Bhajan 2021-06-06 05:00 - 05:10
751 Mangla Arti 2021-06-06 04:40 - 05:00
752 Disha Bhajan 2021-06-06 04:00 - 04:40
753 Ramcharit Manash 2021-06-06 03:00 - 04:00
754 Pujya-Sudhanshu Ji Maharaj 2021-06-06 02:00 - 03:00
755 Disha Bhajan 2021-06-06 01:00 - 02:00
756 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-06-03 23:30 - 00:00
757 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-03 23:05 - 23:30
758 Disha Bhajan 2021-06-03 22:40 - 23:05
759 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-06-03 22:25 - 22:40
760 Devi Satwika Ji 2021-06-03 22:10 - 22:25
761 Karuli Sarkar 2021-06-03 22:00 - 22:10
762 Pujya Abhyanand Ji 2021-06-03 21:05 - 22:00
763 Moksh Dham Mandir 2021-06-03 21:00 - 21:05
764 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-06-03 19:30 - 21:00
765 Karuli Sarkar 2021-06-03 19:20 - 19:30
766 Pujya Adgdanand Ji 2021-06-03 19:00 - 19:20
767 Live Pujya Pragyanand JI 2021-06-03 16:00 - 19:00
768 Disha Special 2021-06-03 13:00 - 16:00
769 Disha Special 2021-06-03 12:30 - 13:00
770 Disha Bhajan 2021-06-03 12:00 - 12:30
771 Kishamat Ka Raj 2021-06-03 11:40 - 12:00
772 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-06-03 11:00 - 11:40
773 Disha Bhajan 2021-06-03 10:10 - 11:00
774 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-03 10:00 - 10:10
775 Karuli Sarkar 2021-06-03 09:50 - 10:00
776 Disha Bhajan 2021-06-03 09:45 - 09:50
777 Moksh Dham Mandir 2021-06-03 09:25 - 09:40
778 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-03 09:15 - 09:25
779 Disha Bhajan 2021-06-03 08:35 - 09:15
780 Bhavishyafal 2021-06-03 08:15 - 08:35
781 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-03 07:50 - 08:15
782 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-06-03 07:30 - 07:50
783 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-06-03 07:10 - 07:30
784 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-06-03 06:40 - 07:10
785 Disha Bhajan 2021-06-03 06:00 - 06:40
786 Pujya Pathik JI 2021-06-03 05:00 - 06:00
787 Mangla Arti 2021-06-03 04:40 - 05:00
788 Disha Bhajan 2021-06-03 04:00 - 04:40
789 Ramchrit Manash 2021-06-03 03:00 - 04:00
790 Pujya Pathik JI 2021-06-03 02:00 - 03:00
791 Disha Bhajan 2021-06-03 01:00 - 02:00
792 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-06-02 23:30 - 00:00
793 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-02 23:05 - 23:30
794 Disha Bhajan 2021-06-02 22:40 - 23:05
795 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-06-02 22:25 - 22:40
796 Devi Satwika Ji 2021-06-02 22:10 - 22:25
797 Karuli Sarkar 2021-06-02 22:00 - 22:10
798 Pujya Abhyanand Ji 2021-06-02 21:05 - 22:00
799 Moksh Dham Mandir 2021-06-02 21:00 - 21:05
800 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-06-02 19:30 - 21:00
801 Karuli Sarkar 2021-06-02 19:20 - 19:30
802 Pujya Adgdanand Ji 2021-06-02 19:00 - 19:20
803 Disha Special 2021-06-02 16:00 - 19:00
804 Disha Special 2021-06-02 13:00 - 16:00
805 Disha Special 2021-06-02 12:30 - 13:00
806 Disha Bhajan 2021-06-02 12:00 - 12:30
807 Kishamat Ka Raj 2021-06-02 11:40 - 12:00
808 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-06-02 11:00 - 11:40
809 Disha Bhajan 2021-06-02 10:10 - 11:00
810 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-02 10:00 - 10:10
811 Karuli Sarkar 2021-06-02 09:50 - 10:00
812 Disha Bhajan 2021-06-02 09:45 - 09:50
813 Moksh Dham Mandir 2021-06-02 09:25 - 09:40
814 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-02 09:15 - 09:25
815 Disha Bhajan 2021-06-02 08:35 - 09:15
816 Bhavishyafal 2021-06-02 08:15 - 08:35
817 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-02 07:50 - 08:15
818 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-06-02 07:30 - 07:50
819 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-06-02 07:10 - 07:30
820 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-06-02 06:40 - 07:10
821 Disha Bhajan 2021-06-02 06:00 - 06:40
822 Pujya Pathik JI 2021-06-02 05:00 - 06:00
823 Mangla Arti 2021-06-02 04:40 - 05:00
824 Disha Bhajan 2021-06-02 04:00 - 04:40
825 Ramchrit Manash 2021-06-02 03:00 - 04:00
826 Pujya Pathik JI 2021-06-02 02:00 - 03:00
827 Disha Bhajan 2021-06-02 01:00 - 02:00
828 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-06-01 23:30 - 00:00
829 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-01 23:05 - 23:30
830 Disha Bhajan 2021-06-01 22:40 - 23:05
831 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-06-01 22:25 - 22:40
832 Devi Satwika Ji 2021-06-01 22:10 - 22:25
833 Karuli Sarkar 2021-06-01 22:00 - 22:10
834 Pujya Abhyanand Ji 2021-06-01 21:05 - 22:00
835 Moksh Dham Mandir 2021-06-01 21:00 - 21:05
836 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-06-01 19:30 - 21:00
837 Karuli Sarkar 2021-06-01 19:20 - 19:30
838 Pujya Adgdanand Ji 2021-06-01 19:00 - 19:20
839 D-Live Pujya Bhaskranand Ji 2021-06-01 16:00 - 19:00
840 Disha Special 2021-06-01 13:00 - 16:00
841 Disha Special 2021-06-01 12:30 - 13:00
842 Disha Bhajan 2021-06-01 12:00 - 12:30
843 Kishamat Ka Raj 2021-06-01 11:40 - 12:00
844 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-06-01 11:00 - 11:40
845 Disha Bhajan 2021-06-01 10:10 - 11:00
846 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-01 10:00 - 10:10
847 Karuli Sarkar 2021-06-01 09:50 - 10:00
848 Disha Bhajan 2021-06-01 09:45 - 09:50
849 Moksh Dham Mandir 2021-06-01 09:25 - 09:40
850 Pujya Mukeshanand Ji 2021-06-01 09:15 - 09:25
851 Disha Bhajan 2021-06-01 08:35 - 09:15
852 Bhavishyafal 2021-06-01 08:15 - 08:35
853 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-06-01 07:50 - 08:15
854 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-06-01 07:30 - 07:50
855 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-06-01 07:10 - 07:30
856 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-06-01 06:40 - 07:10
857 Disha Bhajan 2021-06-01 06:00 - 06:40
858 Pujya Pathik JI 2021-06-01 05:00 - 06:00
859 Mangla Arti 2021-06-01 04:40 - 05:00
860 Disha Bhajan 2021-06-01 04:00 - 04:40
861 Ramchrit Manash 2021-06-01 03:00 - 04:00
862 Pujya Pathik JI 2021-06-01 02:00 - 03:00
863 Disha Bhajan 2021-06-01 01:00 - 02:00
864 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-17 23:30 - 00:00
865 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-17 23:05 - 23:30
866 Disha Bhajan 2021-05-17 22:40 - 23:05
867 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-17 22:25 - 22:40
868 Devi Satwika Ji 2021-05-17 22:10 - 22:25
869 Karuli Sarkar 2021-05-17 22:00 - 22:10
870 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-17 21:05 - 22:00
871 Moksh Dham Mandir 2021-05-17 21:00 - 21:05
872 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-05-17 19:30 - 21:00
873 Karuli Sarkar 2021-05-17 19:20 - 19:30
874 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-17 19:00 - 19:20
875 Disha Special 2021-05-17 16:00 - 19:00
876 Disha Bhajan 2021-05-17 13:00 - 16:00
877 Disha Special 2021-05-17 12:30 - 13:00
878 Disha Bhajan 2021-05-17 12:00 - 12:30
879 Kishamat Ka Raj 2021-05-17 11:40 - 12:00
880 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-17 11:00 - 11:40
881 Disha Bhajan 2021-05-17 10:10 - 11:00
882 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-17 10:00 - 10:10
883 Karuli Sarkar 2021-05-17 09:50 - 10:00
884 Disha Bhajan 2021-05-17 09:45 - 09:50
885 Moksh Dham Mandir 2021-05-17 09:25 - 09:40
886 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-17 09:15 - 09:25
887 Disha Bhajan 2021-05-17 08:35 - 09:15
888 Bhavishyafal 2021-05-17 08:15 - 08:35
889 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-17 07:50 - 08:15
890 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-17 07:30 - 07:50
891 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-17 07:10 - 07:30
892 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-05-17 06:40 - 07:10
893 Disha Bhajan 2021-05-17 06:00 - 06:40
894 Pujya Pathik JI 2021-05-17 05:00 - 06:00
895 Mangla Arti 2021-05-17 04:40 - 05:00
896 Disha Bhajan 2021-05-17 04:00 - 04:40
897 Ramchrit Manash 2021-05-17 03:00 - 04:00
898 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-17 02:00 - 03:00
899 Disha Bhajan 2021-05-17 01:00 - 02:00
900 Acharya Rakesh Ji(Mritunjay Yog) 2021-05-16 23:30 - 00:00
901 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-16 23:05 - 23:30
902 Disha Bhajan 2021-05-16 22:10 - 23:05
903 Karuli Sarkar 2021-05-16 22:00 - 22:10
904 Pujya Abhyanand JI 2021-05-16 21:05 - 22:00
905 Disha Bhajan 2021-05-16 21:00 - 21:05
906 Live Pujya Deendayalu Ji 2021-05-16 19:30 - 21:00
907 Karuli Sarkar 2021-05-16 19:20 - 19:30
908 Live Arti Karuli Sarkar 2021-05-16 19:00 - 19:20
909 Disha Special 2021-05-16 16:00 - 19:00
910 Disha Bhajan 2021-05-16 15:30 - 16:00
911 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-16 15:20 - 15:30
912 Disha Bhajan 2021-05-16 15:00 - 15:20
913 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-05-16 14:00 - 15:00
914 Disha Bhajan 2021-05-16 13:30 - 14:00
915 Disha Bhajan 2021-05-16 13:00 - 13:30
916 Disha Bhajan 2021-05-16 12:30 - 13:00
917 Disha Bhajan 2021-05-16 12:15 - 12:30
918 Disha Bhajan 2021-05-16 12:00 - 12:15
919 Disha Bhajan 2021-05-16 11:50 - 12:00
920 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-16 11:40 - 11:50
921 Dr.Archika Didi 2021-05-16 11:00 - 11:40
922 Bhavyanjali 2021-05-16 10:30 - 11:00
923 Disha Bhajan 2021-05-16 10:00 - 10:30
924 Karuli Sarkar 2021-05-16 09:50 - 10:00
925 Disha Bhajan 2021-05-16 09:35 - 09:50
926 Moksh Dham Mandir 2021-05-16 09:25 - 09:35
927 Disha Bhajan 2021-05-16 09:10 - 09:25
928 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-16 09:00 - 09:10
929 Disha Bhajan 2021-05-16 09:35 - 09:00
930 Bhavisyafal 2021-05-16 08:15 - 08:35
931 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-16 07:50 - 08:15
932 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-05-16 07:30 - 07:50
933 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-05-16 07:10 - 07:30
934 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-05-16 06:40 - 07:10
935 Ramcharit Manash 2021-05-16 05:40 - 06:40
936 Disha Bhajan 2021-05-16 05:10 - 05:40
937 Disha Bhajan 2021-05-16 05:00 - 05:10
938 Mangla Arti 2021-05-16 04:40 - 05:00
939 Disha Bhajan 2021-05-16 04:00 - 04:40
940 Ramcharit Manash 2021-05-16 03:00 - 04:00
941 Pujya-Sudhanshu Ji Maharaj 2021-05-16 02:00 - 03:00
942 Disha Bhajan 2021-05-16 01:00 - 02:00
943 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-15 23:30 - 00:00
944 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-15 23:05 - 23:30
945 Disha Bhajan 2021-05-15 22:40 - 23:05
946 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-15 22:25 - 22:40
947 Devi Satwika Ji 2021-05-15 22:10 - 22:25
948 Karuli Sarkar 2021-05-15 22:00 - 22:10
949 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-15 21:05 - 22:00
950 Moksh Dham Mandir 2021-05-15 21:00 - 21:05
951 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-05-15 19:30 - 21:00
952 Karuli Sarkar 2021-05-15 19:20 - 19:30
953 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-15 19:00 - 19:20
954 Disha Special 2021-05-15 16:00 - 19:00
955 Disha Bhajan 2021-05-15 13:00 - 16:00
956 Disha Special 2021-05-15 12:30 - 13:00
957 Disha Bhajan 2021-05-15 12:00 - 12:30
958 Kishamat Ka Raj 2021-05-15 11:40 - 12:00
959 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-15 11:00 - 11:40
960 Disha Bhajan 2021-05-15 10:10 - 11:00
961 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-15 10:00 - 10:10
962 Karuli Sarkar 2021-05-15 09:50 - 10:00
963 Disha Bhajan 2021-05-15 09:45 - 09:50
964 Moksh Dham Mandir 2021-05-15 09:25 - 09:40
965 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-15 09:15 - 09:25
966 Disha Bhajan 2021-05-15 08:35 - 09:15
967 Bhavishyafal 2021-05-15 08:15 - 08:35
968 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-15 07:50 - 08:15
969 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-15 07:30 - 07:50
970 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-15 07:10 - 07:30
971 Pujya Bharat Bhooshan Ji JI 2021-05-15 06:40 - 07:10
972 Disha Bhajan 2021-05-15 06:00 - 06:40
973 Pujya Pathik JI 2021-05-15 05:00 - 06:00
974 Mangla Arti 2021-05-15 04:40 - 05:00
975 Disha Bhajan 2021-05-15 04:00 - 04:40
976 Ramchrit Manash 2021-05-15 03:00 - 04:00
977 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-15 02:00 - 03:00
978 Disha Bhajan 2021-05-15 01:00 - 02:00
979 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-14 23:30 - 00:00
980 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-14 23:05 - 23:30
981 Disha Bhajan 2021-05-14 22:40 - 23:05
982 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-14 22:25 - 22:40
983 Devi Satwika Ji 2021-05-14 22:10 - 22:25
984 Karuli Sarkar 2021-05-14 22:00 - 22:10
985 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-14 21:05 - 22:00
986 Moksh Dham Mandir 2021-05-14 21:00 - 21:05
987 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-05-14 19:30 - 21:00
988 Karuli Sarkar 2021-05-14 19:20 - 19:30
989 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-14 19:00 - 19:20
990 Disha Special 2021-05-14 16:00 - 19:00
991 Disha Bhajan 2021-05-14 13:00 - 16:00
992 Disha Special 2021-05-14 12:30 - 13:00
993 Disha Bhajan 2021-05-14 12:00 - 12:30
994 Kishamat Ka Raj 2021-05-14 11:40 - 12:00
995 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-14 11:00 - 11:40
996 Disha Bhajan 2021-05-14 10:10 - 11:00
997 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-14 10:00 - 10:10
998 Karuli Sarkar 2021-05-14 09:50 - 10:00
999 Disha Bhajan 2021-05-14 09:45 - 09:50
1000 Moksh Dham Mandir 2021-05-14 09:25 - 09:40
1001 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-14 09:15 - 09:25
1002 Disha Bhajan 2021-05-14 08:35 - 09:15
1003 Bhavishyafal 2021-05-14 08:15 - 08:35
1004 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-14 07:50 - 08:15
1005 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-14 07:30 - 07:50
1006 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-14 07:10 - 07:30
1007 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-05-14 06:40 - 07:10
1008 Disha Bhajan 2021-05-14 06:00 - 06:40
1009 Pujya Pathik JI 2021-05-14 05:00 - 06:00
1010 Mangla Arti 2021-05-14 04:40 - 05:00
1011 Disha Bhajan 2021-05-14 04:00 - 04:40
1012 Ramchrit Manash 2021-05-14 03:00 - 04:00
1013 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-14 02:00 - 03:00
1014 Disha Bhajan 2021-05-14 01:00 - 02:00
1015 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-13 23:30 - 00:00
1016 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-13 23:05 - 23:30
1017 Disha Bhajan 2021-05-13 22:40 - 23:05
1018 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-13 22:25 - 22:40
1019 Devi Satwika Ji 2021-05-13 22:10 - 22:25
1020 Karuli Sarkar 2021-05-13 22:00 - 22:10
1021 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-13 21:05 - 22:00
1022 Moksh Dham Mandir 2021-05-13 21:00 - 21:05
1023 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-05-13 19:30 - 21:00
1024 Karuli Sarkar 2021-05-13 19:20 - 19:30
1025 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-13 19:00 - 19:20
1026 Disha Special 2021-05-13 16:00 - 19:00
1027 Disha Bhajan 2021-05-13 13:00 - 16:00
1028 Disha Special 2021-05-13 12:30 - 13:00
1029 Disha Bhajan 2021-05-13 12:00 - 12:30
1030 Kishamat Ka Raj 2021-05-13 11:40 - 12:00
1031 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-13 11:00 - 11:40
1032 Disha Bhajan 2021-05-13 10:10 - 11:00
1033 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-13 10:00 - 10:10
1034 Karuli Sarkar 2021-05-13 09:50 - 10:00
1035 Disha Bhajan 2021-05-13 09:45 - 09:50
1036 Moksh Dham Mandir 2021-05-13 09:25 - 09:40
1037 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-13 09:15 - 09:25
1038 Disha Bhajan 2021-05-13 08:35 - 09:15
1039 Bhavishyafal 2021-05-13 08:15 - 08:35
1040 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-13 07:50 - 08:15
1041 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-13 07:30 - 07:50
1042 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-13 07:10 - 07:30
1043 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-05-13 06:40 - 07:10
1044 Disha Bhajan 2021-05-13 06:00 - 06:40
1045 Pujya Pathik JI 2021-05-13 05:00 - 06:00
1046 Mangla Arti 2021-05-13 04:40 - 05:00
1047 Disha Bhajan 2021-05-13 04:00 - 04:40
1048 Ramchrit Manash 2021-05-13 03:00 - 04:00
1049 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-13 02:00 - 03:00
1050 Disha Bhajan 2021-05-13 01:00 - 02:00
1051 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-12 23:30 - 00:00
1052 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-12 23:05 - 23:30
1053 Disha Bhajan 2021-05-12 22:40 - 23:05
1054 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-12 22:25 - 22:40
1055 Devi Satwika Ji 2021-05-12 22:10 - 22:25
1056 Karuli Sarkar 2021-05-12 22:00 - 22:10
1057 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-12 21:05 - 22:00
1058 Moksh Dham Mandir 2021-05-12 21:00 - 21:05
1059 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-05-12 19:30 - 21:00
1060 Karuli Sarkar 2021-05-12 19:20 - 19:30
1061 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-12 19:00 - 19:20
1062 Disha Special 2021-05-12 16:00 - 19:00
1063 Disha Bhajan 2021-05-12 13:00 - 16:00
1064 Disha Special 2021-05-12 12:30 - 13:00
1065 Disha Bhajan 2021-05-12 12:00 - 12:30
1066 Kishamat Ka Raj 2021-05-12 11:40 - 12:00
1067 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-12 11:00 - 11:40
1068 Disha Bhajan 2021-05-12 10:10 - 11:00
1069 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-12 10:00 - 10:10
1070 Karuli Sarkar 2021-05-12 09:50 - 10:00
1071 Disha Bhajan 2021-05-12 09:45 - 09:50
1072 Moksh Dham Mandir 2021-05-12 09:25 - 09:40
1073 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-12 09:15 - 09:25
1074 Disha Bhajan 2021-05-12 08:35 - 09:15
1075 Bhavishyafal 2021-05-12 08:15 - 08:35
1076 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-12 07:50 - 08:15
1077 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-12 07:30 - 07:50
1078 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-12 07:10 - 07:30
1079 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-05-12 06:40 - 07:10
1080 Disha Bhajan 2021-05-12 06:00 - 06:40
1081 Pujya Pathik JI 2021-05-12 05:00 - 06:00
1082 Mangla Arti 2021-05-12 04:40 - 05:00
1083 Disha Bhajan 2021-05-12 04:00 - 04:40
1084 Ramchrit Manash 2021-05-12 03:00 - 04:00
1085 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-12 02:00 - 03:00
1086 Disha Bhajan 2021-05-12 01:00 - 02:00
1087 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-11 23:30 - 00:00
1088 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-11 23:05 - 23:30
1089 Disha Bhajan 2021-05-11 22:40 - 23:05
1090 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-11 22:25 - 22:40
1091 Devi Satwika Ji 2021-05-11 22:10 - 22:25
1092 Karuli Sarkar 2021-05-11 22:00 - 22:10
1093 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-11 21:05 - 22:00
1094 Moksh Dham Mandir 2021-05-11 21:00 - 21:05
1095 Disha Bhajan 2021-05-11 19:30 - 21:00
1096 Karuli Sarkar 2021-05-11 19:20 - 19:30
1097 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-11 19:00 - 19:20
1098 Disha Special 2021-05-11 16:00 - 19:00
1099 Disha Bhajan 2021-05-11 13:00 - 16:00
1100 Disha Special 2021-05-11 12:30 - 13:00
1101 Disha Bhajan 2021-05-11 12:00 - 12:30
1102 Kishamat Ka Raj 2021-05-11 11:40 - 12:00
1103 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-11 11:00 - 11:40
1104 Disha Bhajan 2021-05-11 10:10 - 11:00
1105 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-11 10:00 - 10:10
1106 Karuli Sarkar 2021-05-11 09:50 - 10:00
1107 Disha Bhajan 2021-05-11 09:45 - 09:50
1108 Moksh Dham Mandir 2021-05-11 09:25 - 09:40
1109 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-11 09:15 - 09:25
1110 Disha Bhajan 2021-05-11 08:35 - 09:15
1111 Bhavishyafal 2021-05-11 08:15 - 08:35
1112 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-11 07:50 - 08:15
1113 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-11 07:30 - 07:50
1114 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-11 07:10 - 07:30
1115 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-05-11 06:40 - 07:10
1116 Disha Bhajan 2021-05-11 06:00 - 06:40
1117 Pujya Pathik JI 2021-05-11 05:00 - 06:00
1118 Mangla Arti 2021-05-11 04:40 - 05:00
1119 Disha Bhajan 2021-05-11 04:00 - 04:40
1120 Ramchrit Manash 2021-05-11 03:00 - 04:00
1121 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-11 02:00 - 03:00
1122 Disha Bhajan 2021-05-11 01:00 - 02:00
1123 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-10 23:30 - 00:00
1124 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-10 23:05 - 23:30
1125 Disha Bhajan 2021-05-10 22:40 - 23:05
1126 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-10 22:25 - 22:40
1127 Devi Satwika Ji 2021-05-10 22:10 - 22:25
1128 Karuli Sarkar 2021-05-10 22:00 - 22:10
1129 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-10 21:05 - 22:00
1130 Moksh Dham Mandir 2021-05-10 21:00 - 21:05
1131 Disha Bhajan 2021-05-10 19:30 - 21:00
1132 Karuli Sarkar 2021-05-10 19:20 - 19:30
1133 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-10 19:00 - 19:20
1134 Disha Special 2021-05-10 16:00 - 19:00
1135 Disha Bhajan 2021-05-10 13:00 - 16:00
1136 Disha Special 2021-05-10 12:30 - 13:00
1137 Disha Bhajan 2021-05-10 12:00 - 12:30
1138 Kishamat Ka Raj 2021-05-10 11:40 - 12:00
1139 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-10 11:00 - 11:40
1140 Disha Bhajan 2021-05-10 10:10 - 11:00
1141 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-10 10:00 - 10:10
1142 Karuli Sarkar 2021-05-10 09:50 - 10:00
1143 Disha Bhajan 2021-05-10 09:45 - 09:50
1144 Moksh Dham Mandir 2021-05-10 09:40 - 09:45
1145 Disha Bhajan 2021-05-10 09:25 - 09:40
1146 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-10 09:15 - 09:25
1147 Disha Bhajan 2021-05-10 08:35 - 09:15
1148 Bhavishyafal 2021-05-10 08:15 - 08:35
1149 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-10 07:50 - 08:15
1150 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-10 07:30 - 07:50
1151 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-10 07:10 - 07:30
1152 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-05-10 06:40 - 07:10
1153 Ramchrit Manash 2021-05-10 05:40 - 06:40
1154 Disha Bhajan 2021-05-10 05:10 - 05:40
1155 Disha Bhajan 2021-05-10 05:00 - 05:10
1156 Mangla Arti 2021-05-10 04:40 - 05:00
1157 Disha Bhajan 2021-05-10 04:00 - 04:40
1158 Ramchrit Manash 2021-05-10 03:00 - 04:00
1159 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-10 02:00 - 03:00
1160 Disha Bhajan 2021-05-10 01:00 - 02:00
1161 Acharya Rakesh Ji(Mritunjay Yog) 2021-05-09 23:30 - 00:00
1162 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-09 23:05 - 23:30
1163 Disha Bhajan 2021-05-09 22:10 - 23:05
1164 Karuli Sarkar 2021-05-09 22:00 - 22:10
1165 Pujya Abhyanand JI 2021-05-09 21:05 - 22:00
1166 Mokshdham Mandir 2021-05-09 21:00 - 21:05
1167 Disha Bhajan 2021-05-09 19:30 - 21:00
1168 Karuli Sarkar 2021-05-09 19:20 - 19:30
1169 Live Arti Karuli Sarkar 2021-05-09 19:00 - 19:20
1170 Disha Special 2021-05-09 16:00 - 19:00
1171 Disha Bhajan 2021-05-09 15:30 - 16:00
1172 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-09 15:20 - 15:30
1173 Disha Bhajan 2021-05-09 15:00 - 15:20
1174 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-05-09 14:00 - 15:00
1175 Disha Bhajan 2021-05-09 13:30 - 14:00
1176 Disha Bhajan 2021-05-09 13:00 - 13:30
1177 Disha Bhajan 2021-05-09 12:30 - 13:00
1178 Disha Bhajan 2021-05-09 12:15 - 12:30
1179 Disha Bhajan 2021-05-09 12:00 - 12:15
1180 Disha Bhajan 2021-05-09 11:50 - 12:00
1181 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-09 11:40 - 11:50
1182 Dr.Archika Didi 2021-05-09 11:00 - 11:40
1183 Bhavyanjali 2021-05-09 10:30 - 11:00
1184 Disha Bhajan 2021-05-09 10:00 - 10:30
1185 Karuli Sarkar 2021-05-09 09:50 - 10:00
1186 Disha Bhajan 2021-05-09 09:45 - 09:50
1187 Moksh Dham Mandir 2021-05-09 09:40 - 09:45
1188 Disha Bhajan 2021-05-09 09:15 - 09:40
1189 Bhavisyafal 2021-05-09 08:55 - 09:15
1190 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-05-09 07:55 - 08:55
1191 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-09 07:30 - 07:55
1192 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-05-09 07:10 - 07:30
1193 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-05-09 06:40 - 07:10
1194 Ramcharit Manash 2021-05-09 05:40 - 06:40
1195 Disha Bhajan 2021-05-09 05:10 - 05:40
1196 Disha Bhajan 2021-05-09 05:00 - 05:10
1197 Mangla Arti 2021-05-09 04:40 - 05:00
1198 Disha Bhajan 2021-05-09 04:00 - 04:40
1199 Ramcharit Manash 2021-05-09 03:00 - 04:00
1200 Pujya-Sudhanshu Ji Maharaj 2021-05-09 02:00 - 03:00
1201 Disha Bhajan 2021-05-09 01:00 - 02:00
1202 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-08 23:30 - 00:00
1203 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-08 23:05 - 23:30
1204 Disha Bhajan 2021-05-08 22:40 - 23:05
1205 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-08 22:25 - 22:40
1206 Devi Satwika Ji 2021-05-08 22:10 - 22:25
1207 Karuli Sarkar 2021-05-08 22:00 - 22:10
1208 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-08 21:05 - 22:00
1209 Moksh Dham Mandir 2021-05-08 21:00 - 21:05
1210 Disha Bhajan 2021-05-08 19:30 - 21:00
1211 Karuli Sarkar 2021-05-08 19:20 - 19:30
1212 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-08 19:00 - 19:20
1213 Disha Special 2021-05-08 16:00 - 19:00
1214 Disha Bhajan 2021-05-08 13:00 - 16:00
1215 Disha Special 2021-05-08 12:30 - 13:00
1216 Disha Bhajan 2021-05-08 12:00 - 12:30
1217 Kishamat Ka Raj 2021-05-08 11:40 - 12:00
1218 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-08 11:00 - 11:40
1219 Disha Bhajan 2021-05-08 10:10 - 11:00
1220 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-08 10:00 - 10:10
1221 Karuli Sarkar 2021-05-08 09:50 - 10:00
1222 Disha Bhajan 2021-05-08 09:45 - 09:50
1223 Moksh Dham Mandir 2021-05-08 09:40 - 09:45
1224 Disha Bhajan 2021-05-08 09:25 - 09:40
1225 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-08 09:15 - 09:25
1226 Bhavishyafal 2021-05-08 08:55 - 09:15
1227 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-08 07:55 - 08:55
1228 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-08 07:30 - 07:55
1229 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-08 07:10 - 07:30
1230 Pujya Bharat Bhooshan JI 2021-05-08 06:40 - 07:10
1231 Ramchrit Manash 2021-05-08 05:40 - 06:40
1232 Disha Bhajan 2021-05-08 05:10 - 05:40
1233 Disha Bhajan 2021-05-08 05:00 - 05:10
1234 Mangla Arti 2021-05-08 04:40 - 05:00
1235 Disha Bhajan 2021-05-08 04:00 - 04:40
1236 Ramchrit Manash 2021-05-08 03:00 - 04:00
1237 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-08 02:00 - 03:00
1238 Disha Bhajan 2021-05-08 01:00 - 02:00
1239 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-05-07 23:30 - 00:00
1240 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-07 23:05 - 23:30
1241 Disha Bhajan 2021-05-07 22:40 - 23:05
1242 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-05-07 22:25 - 22:40
1243 Devi Satwika Ji 2021-05-07 22:10 - 22:25
1244 Karuli Sarkar 2021-05-07 22:00 - 22:10
1245 Pujya Abhyanand Ji 2021-05-07 21:05 - 22:00
1246 Moksh Dham Mandir 2021-05-07 21:00 - 21:05
1247 Disha Bhajan 2021-05-07 19:30 - 21:00
1248 Karuli Sarkar 2021-05-07 19:20 - 19:30
1249 Pujya Adgdanand Ji 2021-05-07 19:00 - 19:20
1250 Disha Special 2021-05-07 16:00 - 19:00
1251 Disha Bhajan 2021-05-07 13:00 - 16:00
1252 Disha Special 2021-05-07 12:30 - 13:00
1253 Disha Bhajan 2021-05-07 12:00 - 12:30
1254 Kishamat Ka Raj 2021-05-07 11:40 - 12:00
1255 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-05-07 11:00 - 11:40
1256 Disha Bhajan 2021-05-07 10:10 - 11:00
1257 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-07 10:00 - 10:10
1258 Karuli Sarkar 2021-05-07 09:50 - 10:00
1259 Disha Bhajan 2021-05-07 09:45 - 09:50
1260 Moksh Dham Mandir 2021-05-07 09:40 - 09:45
1261 Disha Bhajan 2021-05-07 09:25 - 09:40
1262 Pujya Mukeshanand Ji 2021-05-07 09:15 - 09:25
1263 Bhavishyafal 2021-05-07 08:55 - 09:15
1264 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-07 07:55 - 08:55
1265 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-05-07 07:30 - 07:55
1266 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-05-07 07:10 - 07:30
1267 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-05-07 06:40 - 07:10
1268 Ramchrit Manash 2021-05-07 05:40 - 06:40
1269 Disha Bhajan 2021-05-07 05:10 - 05:40
1270 Disha Bhajan 2021-05-07 05:00 - 05:10
1271 Mangla Arti 2021-05-07 04:40 - 05:00
1272 Disha Bhajan 2021-05-07 04:00 - 04:40
1273 Ramchrit Manash 2021-05-07 03:00 - 04:00
1274 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-05-07 02:00 - 03:00
1275 Disha Bhajan 2021-05-07 01:00 - 02:00
1276 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-29 23:30 - 00:00
1277 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-29 23:05 - 23:30
1278 Disha Bhajan 2021-04-29 22:40 - 23:05
1279 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-29 22:25 - 22:40
1280 Devi Satwika Ji 2021-04-29 22:10 - 22:25
1281 Karuli Sarkar 2021-04-29 22:00 - 22:10
1282 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-29 21:05 - 22:00
1283 Moksh Dham Mandir 2021-04-29 21:00 - 21:05
1284 Disha Bhajan 2021-04-29 19:30 - 21:00
1285 Karuli Sarkar 2021-04-29 19:20 - 19:30
1286 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-29 19:00 - 19:20
1287 Disha Special 2021-04-29 16:00 - 19:00
1288 Disha Bhajan 2021-04-29 13:00 - 16:00
1289 Kishmat Ka Raj 2021-04-29 12:30 - 13:00
1290 Disha Bhajan 2021-04-29 12:15 - 12:30
1291 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-29 12:00 - 12:15
1292 Kishamat Ka Raj 2021-04-29 11:40 - 12:00
1293 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-29 11:00 - 11:40
1294 Disha Bhajan 2021-04-29 10:10 - 11:00
1295 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-29 10:00 - 10:10
1296 Karuli Sarkar 2021-04-29 09:50 - 10:00
1297 Disha Bhajan 2021-04-29 09:45 - 09:50
1298 Moksh Dham Mandir 2021-04-29 09:40 - 09:45
1299 Future Study Online 2021-04-29 09:10 - 09:40
1300 Rudrank Ayurveda 2021-04-29 08:55 - 09:10
1301 Disha Bhajan 2021-04-29 08:35 - 08:55
1302 Kishamat Ka Sach 2021-04-29 08:15 - 08:35
1303 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-29 07:55 - 08:15
1304 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-29 07:30 - 07:50
1305 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-29 07:10 - 07:30
1306 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-04-29 06:40 - 07:10
1307 Ramchrit Manash 2021-04-29 05:40 - 06:40
1308 Pujya Sadhwi Chandra JI 2021-04-29 05:10 - 05:40
1309 Disha Bhajan 2021-04-29 05:00 - 05:10
1310 Mangla Arti 2021-04-29 04:40 - 05:00
1311 Disha Bhajan 2021-04-29 04:00 - 04:40
1312 Ramchrit Manash 2021-04-29 03:00 - 04:00
1313 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-29 02:00 - 03:00
1314 Disha Bhajan 2021-04-29 01:00 - 02:00
1315 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-29 23:30 - 00:00
1316 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-29 23:05 - 23:30
1317 Disha Bhajan 2021-04-29 22:40 - 23:05
1318 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-29 22:25 - 22:40
1319 Devi Satwika Ji 2021-04-29 22:10 - 22:25
1320 Karuli Sarkar 2021-04-29 22:00 - 22:10
1321 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-29 21:05 - 22:00
1322 Moksh Dham Mandir 2021-04-29 21:00 - 21:05
1323 Disha Bhajan 2021-04-29 19:30 - 21:00
1324 Karuli Sarkar 2021-04-29 19:20 - 19:30
1325 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-29 19:00 - 19:20
1326 Disha Special 2021-04-29 16:00 - 19:00
1327 Disha Bhajan 2021-04-29 13:00 - 16:00
1328 Kishmat Ka Raj 2021-04-29 12:30 - 13:00
1329 Disha Bhajan 2021-04-29 12:15 - 12:30
1330 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-29 12:00 - 12:15
1331 Kishamat Ka Raj 2021-04-29 11:40 - 12:00
1332 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-29 11:00 - 11:40
1333 Disha Bhajan 2021-04-29 10:10 - 11:00
1334 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-29 10:00 - 10:10
1335 Karuli Sarkar 2021-04-29 09:50 - 10:00
1336 Disha Bhajan 2021-04-29 09:45 - 09:50
1337 Moksh Dham Mandir 2021-04-29 09:40 - 09:45
1338 Future Study Online 2021-04-29 09:10 - 09:40
1339 Rudrank Ayurveda 2021-04-29 08:55 - 09:10
1340 Disha Bhajan 2021-04-29 08:35 - 08:55
1341 Kishamat Ka Sach 2021-04-29 08:15 - 08:35
1342 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-29 07:55 - 08:15
1343 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-29 07:30 - 07:50
1344 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-29 07:10 - 07:30
1345 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-04-29 06:40 - 07:10
1346 Ramchrit Manash 2021-04-29 05:40 - 06:40
1347 Pujya Sadhwi Chandra JI 2021-04-29 05:10 - 05:40
1348 Disha Bhajan 2021-04-29 05:00 - 05:10
1349 Mangla Arti 2021-04-29 04:40 - 05:00
1350 Disha Bhajan 2021-04-29 04:00 - 04:40
1351 Ramchrit Manash 2021-04-29 03:00 - 04:00
1352 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-29 02:00 - 03:00
1353 Disha Bhajan 2021-04-29 01:00 - 02:00
1354 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-28 23:30 - 00:00
1355 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-28 23:05 - 23:30
1356 Disha Bhajan 2021-04-28 22:40 - 23:05
1357 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-28 22:25 - 22:40
1358 Devi Satwika Ji 2021-04-28 22:10 - 22:25
1359 Karuli Sarkar 2021-04-28 22:00 - 22:10
1360 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-28 21:05 - 22:00
1361 Moksh Dham Mandir 2021-04-28 21:00 - 21:05
1362 Disha Bhajan 2021-04-28 19:30 - 21:00
1363 Karuli Sarkar 2021-04-28 19:20 - 19:30
1364 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-28 19:00 - 19:20
1365 Disha Special 2021-04-28 16:00 - 19:00
1366 Disha Bhajan 2021-04-28 13:00 - 16:00
1367 Kishmat Ka Raj 2021-04-28 12:30 - 13:00
1368 Disha Bhajan 2021-04-28 12:15 - 12:30
1369 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-28 12:00 - 12:15
1370 Kishamat Ka Raj 2021-04-28 11:40 - 12:00
1371 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-28 11:00 - 11:40
1372 Disha Bhajan 2021-04-28 10:10 - 11:00
1373 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-28 10:00 - 10:10
1374 Karuli Sarkar 2021-04-28 09:50 - 10:00
1375 Disha Bhajan 2021-04-28 09:45 - 09:50
1376 Moksh Dham Mandir 2021-04-28 09:40 - 09:45
1377 Future Study Online 2021-04-28 09:10 - 09:40
1378 Rudrank Ayurveda 2021-04-28 08:55 - 09:10
1379 Disha Bhajan 2021-04-28 08:35 - 08:55
1380 Kishamat Ka Sach 2021-04-28 08:15 - 08:35
1381 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-28 07:55 - 08:15
1382 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-28 07:30 - 07:50
1383 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-28 07:10 - 07:30
1384 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-04-28 06:40 - 07:10
1385 Ramchrit Manash 2021-04-28 05:40 - 06:40
1386 Pujya Sadhwi Chandra JI 2021-04-28 05:10 - 05:40
1387 Disha Bhajan 2021-04-28 05:00 - 05:10
1388 Mangla Arti 2021-04-28 04:40 - 05:00
1389 Disha Bhajan 2021-04-28 04:00 - 04:40
1390 Ramchrit Manash 2021-04-28 03:00 - 04:00
1391 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-28 02:00 - 03:00
1392 Disha Bhajan 2021-04-28 01:00 - 02:00
1393 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-27 23:30 - 00:00
1394 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-27 23:05 - 23:30
1395 Disha Bhajan 2021-04-27 22:40 - 23:05
1396 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-27 22:25 - 22:40
1397 Devi Satwika Ji 2021-04-27 22:10 - 22:25
1398 Karuli Sarkar 2021-04-27 22:00 - 22:10
1399 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-27 21:05 - 22:00
1400 Moksh Dham Mandir 2021-04-27 21:00 - 21:05
1401 Disha Bhajan 2021-04-27 19:30 - 21:00
1402 Karuli Sarkar 2021-04-27 19:20 - 19:30
1403 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-27 19:00 - 19:20
1404 Disha Special 2021-04-27 16:00 - 19:00
1405 Disha Bhajan 2021-04-27 13:00 - 16:00
1406 Kishmat Ka Raj 2021-04-27 12:30 - 13:00
1407 Disha Bhajan 2021-04-27 12:15 - 12:30
1408 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-27 12:00 - 12:15
1409 Kishamat Ka Raj 2021-04-27 11:40 - 12:00
1410 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-27 11:00 - 11:40
1411 Disha Bhajan 2021-04-27 10:10 - 11:00
1412 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-27 10:00 - 10:10
1413 Karuli Sarkar 2021-04-27 09:50 - 10:00
1414 Disha Bhajan 2021-04-27 09:45 - 09:50
1415 Moksh Dham Mandir 2021-04-27 09:40 - 09:45
1416 Future Study Online 2021-04-27 09:10 - 09:40
1417 Rudrank Ayurveda 2021-04-27 08:55 - 09:10
1418 Disha Bhajan 2021-04-27 08:35 - 08:55
1419 Kishamat Ka Sach 2021-04-27 08:15 - 08:35
1420 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-27 07:55 - 08:15
1421 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-27 07:30 - 07:50
1422 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-27 07:10 - 07:30
1423 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-04-27 06:40 - 07:10
1424 Ramchrit Manash 2021-04-27 05:40 - 06:40
1425 Pujya Sadhwi Chandra JI 2021-04-27 05:10 - 05:40
1426 Disha Bhajan 2021-04-27 05:00 - 05:10
1427 Mangla Arti 2021-04-27 04:40 - 05:00
1428 Disha Bhajan 2021-04-27 04:00 - 04:40
1429 Ramchrit Manash 2021-04-27 03:00 - 04:00
1430 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-27 02:00 - 03:00
1431 Disha Bhajan 2021-04-27 01:00 - 02:00
1432 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-15 23:30 - 00:00
1433 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-15 23:05 - 23:30
1434 Disha Bhajan 2021-04-15 22:40 - 23:05
1435 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-15 22:25 - 22:40
1436 Devi Satwika Ji 2021-04-15 22:10 - 22:25
1437 Karuli Sarkar 2021-04-15 22:00 - 22:10
1438 Live Karni Mahima JI 2021-04-15 20:00 - 22:00
1439 Disha Bhajan 2021-04-15 19:30 - 20:00
1440 Karuli Sarkar 2021-04-15 19:20 - 19:30
1441 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-15 19:00 - 19:20
1442 Live Pujya Bhaskranand Ji Maharaj 2021-04-15 16:00 - 19:00
1443 Kishmat Ka Raj 2021-04-15 15:30 - 16:00
1444 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-15 15:20 - 15:30
1445 Jyotish Our Jeevan 2021-04-15 14:50 - 15:20
1446 Disha Bhajan 2021-04-15 14:00 - 14:50
1447 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-15 13:50 - 14:00
1448 Disha Bhajan 2021-04-15 13:00 - 13:50
1449 Kishmat Ka Raj 2021-04-15 12:30 - 13:00
1450 Disha Bhajan 2021-04-15 12:15 - 12:30
1451 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-15 12:00 - 12:15
1452 Kishamat Ka Raj 2021-04-15 11:40 - 12:00
1453 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-15 11:00 - 11:40
1454 Disha Bhajan 2021-04-15 10:45 - 11:00
1455 Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-04-15 10:30 - 10:45
1456 Kishamat Ka Sach 2021-04-15 10:10 - 10:30
1457 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-15 10:00 - 10:10
1458 Karuli Sarkar 2021-04-15 09:50 - 10:00
1459 Disha Bhajan 2021-04-15 09:45 - 09:50
1460 Moksh Dham Mandir 2021-04-15 09:40 - 09:45
1461 Future Study Online 2021-04-15 09:10 - 09:40
1462 Rudrank Ayurveda 2021-04-15 08:55 - 09:10
1463 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-15 07:55 - 08:55
1464 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-15 07:30 - 07:55
1465 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-15 07:10 - 07:30
1466 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-04-15 06:40 - 07:10
1467 Ramchrit Manash 2021-04-15 05:40 - 06:40
1468 Pujya Sadhwi Chandra JI 2021-04-15 05:10 - 05:40
1469 Disha Bhajan 2021-04-15 05:00 - 05:10
1470 Mangla Arti 2021-04-15 04:40 - 05:00
1471 Disha Bhajan 2021-04-15 04:00 - 04:40
1472 Ramchrit Manash 2021-04-15 03:00 - 04:00
1473 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-15 02:00 - 03:00
1474 Disha Bhajan 2021-04-15 01:00 - 02:00
1475 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-14 23:30 - 00:00
1476 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-14 23:05 - 23:30
1477 Disha Bhajan 2021-04-14 22:40 - 23:05
1478 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-14 22:25 - 22:40
1479 Devi Satwika Ji 2021-04-14 22:10 - 22:25
1480 Karuli Sarkar 2021-04-14 22:00 - 22:10
1481 Live Karni Mahima JI 2021-04-14 20:00 - 22:00
1482 Disha Bhajan 2021-04-14 19:30 - 20:00
1483 Karuli Sarkar 2021-04-14 19:20 - 19:30
1484 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-14 19:00 - 19:20
1485 Live Pujya Bhaskranand Ji Maharaj 2021-04-14 16:00 - 19:00
1486 Kishmat Ka Raj 2021-04-14 15:30 - 16:00
1487 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-14 15:20 - 15:30
1488 Disha Yatra 2021-04-14 15:00 - 15:20
1489 Disha Bhajan 2021-04-14 14:00 - 15:00
1490 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-14 13:50 - 14:00
1491 Jeevan Chakra 2021-04-14 13:30 - 13:50
1492 Disha Bhajan 2021-04-14 13:00 - 13:30
1493 Kishmat Ka Raj 2021-04-14 12:30 - 13:00
1494 Disha Bhajan 2021-04-14 12:15 - 12:30
1495 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-14 12:00 - 12:15
1496 Kishamat Ka Raj 2021-04-14 11:40 - 12:00
1497 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-14 11:00 - 11:40
1498 Disha Bhajan 2021-04-14 10:45 - 11:00
1499 Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-04-14 10:30 - 10:45
1500 Kishamat Ka Sach 2021-04-14 10:10 - 10:30
1501 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-14 10:00 - 10:10
1502 Karuli Sarkar 2021-04-14 09:50 - 10:00
1503 Disha Bhajan 2021-04-14 09:45 - 09:50
1504 Moksh Dham Mandir 2021-04-14 09:40 - 09:45
1505 Future Study Online 2021-04-14 09:10 - 09:40
1506 Rudrank Ayurveda 2021-04-14 08:55 - 09:10
1507 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-14 07:55 - 08:55
1508 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-14 07:30 - 07:55
1509 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-14 07:10 - 07:30
1510 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-04-14 06:40 - 07:10
1511 Ramchrit Manash 2021-04-14 05:40 - 06:40
1512 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-14 05:10 - 05:40
1513 Disha Bhajan 2021-04-14 05:00 - 05:10
1514 Mangla Arti 2021-04-14 04:40 - 05:00
1515 Disha Bhajan 2021-04-14 04:00 - 04:40
1516 Ramchrit Manash 2021-04-14 03:00 - 04:00
1517 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-14 02:00 - 03:00
1518 Disha Bhajan 2021-04-14 01:00 - 02:00
1519 2021-04-12 00:00 - 00:00
1520 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-13 23:30 - 00:00
1521 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-13 23:05 - 23:30
1522 Disha Bhajan 2021-04-13 22:40 - 23:05
1523 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-13 22:25 - 22:40
1524 Devi Satwika Ji 2021-04-13 22:10 - 22:25
1525 Karuli Sarkar 2021-04-13 22:00 - 22:10
1526 Live Karni Mahima JI 2021-04-13 20:00 - 22:00
1527 Disha Bhajan 2021-04-13 19:30 - 20:00
1528 Karuli Sarkar 2021-04-13 19:20 - 19:30
1529 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-13 19:00 - 19:20
1530 Live Pujya Vishwatmanand JI 2021-04-13 16:00 - 19:00
1531 Kishmat Ka Raj 2021-04-13 15:30 - 16:00
1532 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-13 15:20 - 15:30
1533 Disha Yatra 2021-04-13 15:00 - 15:20
1534 Disha Bhajan 2021-04-13 14:00 - 15:00
1535 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-13 13:50 - 14:00
1536 Jeevan Chakra 2021-04-13 13:30 - 13:50
1537 Disha Bhajan 2021-04-13 13:00 - 13:30
1538 Kishmat Ka Raj 2021-04-13 12:30 - 13:00
1539 Kishmat Ka Raj 2021-04-13 12:15 - 12:30
1540 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-13 12:00 - 12:15
1541 Kishamat Ka Raj 2021-04-13 11:40 - 12:00
1542 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-13 11:00 - 11:40
1543 Disha Bhajan 2021-04-13 10:45 - 11:00
1544 Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-04-13 10:30 - 10:45
1545 Kishamat Ka Sach 2021-04-13 10:10 - 10:30
1546 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-13 10:00 - 10:10
1547 Karuli Sarkar 2021-04-13 09:50 - 10:00
1548 Disha Bhajan 2021-04-13 09:45 - 09:50
1549 Moksh Dham Mandir 2021-04-13 09:40 - 09:45
1550 Future Study Online 2021-04-13 09:10 - 09:40
1551 Rudrank Ayurveda 2021-04-13 08:55 - 09:10
1552 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-13 07:55 - 08:55
1553 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-13 07:30 - 07:55
1554 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-13 07:10 - 07:30
1555 Pujya Bhoomanand Tirtha JI 2021-04-13 06:40 - 07:10
1556 Ramchrit Manash 2021-04-13 05:40 - 06:40
1557 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-13 05:10 - 05:40
1558 Disha Bhajan 2021-04-13 05:00 - 05:10
1559 Mangla Arti 2021-04-13 04:40 - 05:00
1560 Disha Bhajan 2021-04-13 04:00 - 04:40
1561 Ramchrit Manash 2021-04-13 03:00 - 04:00
1562 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-13 02:00 - 03:00
1563 Disha Bhajan 2021-04-13 01:00 - 02:00
1564 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-10 23:30 - 00:00
1565 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-10 23:05 - 23:30
1566 Disha Bhajan 2021-04-10 22:40 - 23:05
1567 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-10 22:25 - 22:40
1568 Devi Satwika Ji 2021-04-10 22:10 - 22:25
1569 Karuli Sarkar 2021-04-10 22:00 - 22:10
1570 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-10 21:05 - 22:00
1571 Moksh Dham Mandir 2021-04-10 21:00 - 21:05
1572 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-04-10 19:30 - 21:00
1573 Karuli Sarkar 2021-04-10 19:20 - 19:30
1574 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-10 19:00 - 19:20
1575 Live Pujya Vishwatmanand JI 2021-04-10 16:00 - 19:00
1576 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-10 15:50 - 16:00
1577 Disha Bhajan 2021-04-10 15:30 - 15:50
1578 Disha Yatra 2021-04-10 15:00 - 15:30
1579 Future Study Online 2021-04-10 14:30 - 15:00
1580 Disha Bhajan 2021-04-10 13:50 - 14:30
1581 Jeevan Chakra 2021-04-10 13:30 - 13:50
1582 Kishmat Ka Raj 2021-04-10 13:00 - 13:30
1583 Kishmat Ka Raj 2021-04-10 12:30 - 13:00
1584 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-10 12:20 - 12:30
1585 Disha Bhajan 2021-04-10 12:00 - 12:20
1586 Disha Bhajan 2021-04-10 11:40 - 12:00
1587 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-10 11:00 - 11:40
1588 Disha Bhajan 2021-04-10 10:30 - 11:00
1589 Kishmat Ka Sach 2021-04-10 10:10 - 10:30
1590 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-10 10:00 - 10:10
1591 Karuli Sarkar 2021-04-10 09:50 - 10:00
1592 Disha Bhajan 2021-04-10 09:45 - 09:50
1593 Moksh Dham Mandir 2021-04-10 09:40 - 09:45
1594 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-10 09:25 - 09:40
1595 Disha Bhajan 2021-04-10 08:55 - 09:25
1596 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-10 07:55 - 08:55
1597 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-10 07:30 - 07:55
1598 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-10 07:10 - 07:30
1599 Pujya Bharat Bhooshan JI 2021-04-10 06:40 - 07:10
1600 Ramchrit Manash 2021-04-10 05:40 - 06:40
1601 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-10 05:10 - 05:40
1602 Disha Bhajan 2021-04-10 05:00 - 05:10
1603 Mangla Arti 2021-04-10 04:40 - 05:00
1604 Disha Bhajan 2021-04-10 04:00 - 04:40
1605 Ramchrit Manash 2021-04-10 03:00 - 04:00
1606 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-10 02:00 - 03:00
1607 Disha Bhajan 2021-04-10 01:30 - 02:00
1608 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-09 23:30 - 00:00
1609 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-09 23:05 - 23:30
1610 Disha Bhajan 2021-04-09 22:40 - 23:05
1611 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-09 22:25 - 22:40
1612 Devi Satwika Ji 2021-04-09 22:10 - 22:25
1613 Karuli Sarkar 2021-04-09 22:00 - 22:10
1614 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-09 21:05 - 22:00
1615 Moksh Dham Mandir 2021-04-09 21:00 - 21:05
1616 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-04-09 19:30 - 21:00
1617 Karuli Sarkar 2021-04-09 19:20 - 19:30
1618 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-09 19:00 - 19:20
1619 Live Pujya Vishwatmanand JI 2021-04-09 16:00 - 19:00
1620 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-09 15:50 - 16:00
1621 Disha Bhajan 2021-04-09 15:30 - 15:50
1622 Disha Yatra 2021-04-09 15:00 - 15:30
1623 Future Study Online 2021-04-09 14:30 - 15:00
1624 Disha Bhajan 2021-04-09 13:50 - 14:30
1625 Jeevan Chakra 2021-04-09 13:30 - 13:50
1626 Kishmat Ka Raj 2021-04-09 13:00 - 13:30
1627 Kishmat Ka Raj 2021-04-09 12:30 - 13:00
1628 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-09 12:20 - 12:30
1629 Disha Bhajan 2021-04-09 12:00 - 12:20
1630 Disha Bhajan 2021-04-09 11:40 - 12:00
1631 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-09 11:00 - 11:40
1632 Disha Bhajan 2021-04-09 10:30 - 11:00
1633 Kishmat Ka Sach 2021-04-09 10:10 - 10:30
1634 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-09 10:00 - 10:10
1635 Karuli Sarkar 2021-04-09 09:50 - 10:00
1636 Disha Bhajan 2021-04-09 09:45 - 09:50
1637 Moksh Dham Mandir 2021-04-09 09:40 - 09:45
1638 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-09 09:25 - 09:40
1639 Disha Bhajan 2021-04-09 08:55 - 09:25
1640 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-09 07:55 - 08:55
1641 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-09 07:30 - 07:55
1642 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-09 07:10 - 07:30
1643 Pujya Bhoomanand Tirth JI 2021-04-09 06:40 - 07:10
1644 Ramchrit Manash 2021-04-09 05:40 - 06:40
1645 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-09 05:10 - 05:40
1646 Disha Bhajan 2021-04-09 05:00 - 05:10
1647 Mangla Arti 2021-04-09 04:40 - 05:00
1648 Disha Bhajan 2021-04-09 04:00 - 04:40
1649 Ramchrit Manash 2021-04-09 03:00 - 04:00
1650 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-09 02:00 - 03:00
1651 Disha Bhajan 2021-04-09 01:30 - 02:00
1652 2021-04-07 00:00 - 00:00
1653 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-08 23:30 - 00:00
1654 Disha Bhajan 2021-04-08 23:05 - 23:30
1655 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-08 22:40 - 23:05
1656 Devi Satwika Ji 2021-04-08 22:25 - 22:40
1657 Karuli Sarkar 2021-04-08 22:10 - 22:25
1658 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-08 22:00 - 22:10
1659 Moksh Dham Mandir 2021-04-08 21:05 - 22:00
1660 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-04-08 21:00 - 21:05
1661 Karuli Sarkar 2021-04-08 19:30 - 21:00
1662 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-08 19:20 - 19:30
1663 Live Pujya Vishwatmanand JI 2021-04-08 19:00 - 19:20
1664 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-08 16:00 - 19:00
1665 Disha Bhajan 2021-04-08 15:50 - 16:00
1666 Disha Yatra 2021-04-08 15:30 - 15:50
1667 Future Study Online 2021-04-08 15:00 - 15:30
1668 Disha Bhajan 2021-04-08 14:30 - 15:00
1669 Jeevan Chakra 2021-04-08 13:50 - 14:30
1670 Kishmat Ka Raj 2021-04-08 13:30 - 13:50
1671 Kishmat Ka Raj 2021-04-08 13:00 - 13:30
1672 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-08 12:30 - 13:00
1673 Disha Bhajan 2021-04-08 12:20 - 12:30
1674 Disha Bhajan 2021-04-08 12:00 - 12:20
1675 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-08 11:40 - 12:00
1676 Disha Bhajan 2021-04-08 11:00 - 11:40
1677 Kishmat Ka Raj 2021-04-08 10:30 - 11:00
1678 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-08 10:10 - 10:30
1679 Karuli Sarkar 2021-04-08 10:00 - 10:10
1680 Disha Bhajan 2021-04-08 09:50 - 10:00
1681 Moksh Dham Mandir 2021-04-08 09:45 - 09:50
1682 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-08 09:40 - 09:45
1683 Disha Bhajan 2021-04-08 09:25 - 09:40
1684 Rudrank Ayurveda 2021-04-08 09:10 - 09:25
1685 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-08 08:55 - 09:10
1686 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-08 07:55 - 08:55
1687 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-08 07:30 - 07:55
1688 Pujya Bhoomanand Tirth JI 2021-04-08 07:10 - 07:30
1689 Ramchrit Manash 2021-04-08 06:40 - 07:10
1690 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-08 05:40 - 06:40
1691 Disha Bhajan 2021-04-08 05:10 - 05:40
1692 Mangla Arti 2021-04-08 05:00 - 05:10
1693 Disha Bhajan 2021-04-08 04:40 - 05:00
1694 Ramchrit Manash 2021-04-08 04:00 - 04:40
1695 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-08 03:00 - 04:00
1696 Disha Bhajan 2021-04-08 02:00 - 03:00
1697 D-Live Pujya Deendayalu Ji 2021-04-08 01:30 - 02:00
1698 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-07 23:30 - 00:00
1699 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-07 23:05 - 23:30
1700 Disha Bhajan 2021-04-07 22:45 - 23:05
1701 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-07 22:30 - 22:45
1702 Devi Satwika Ji 2021-04-07 22:15 - 22:30
1703 Karuli Sarkar 2021-04-07 22:05 - 22:15
1704 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-07 21:05 - 22:05
1705 Moksh Dham Mandir 2021-04-07 21:00 - 21:05
1706 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-04-07 19:30 - 21:00
1707 Karuli Sarkar 2021-04-07 19:20 - 19:30
1708 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-07 19:00 - 19:20
1709 Live Pujya Vishwatmanand JI 2021-04-07 16:00 - 19:00
1710 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-07 15:50 - 16:00
1711 Disha Bhajan 2021-04-07 15:30 - 15:50
1712 Disha Yatra 2021-04-07 15:00 - 15:30
1713 Future Study Online 2021-04-07 14:30 - 15:00
1714 Disha Bhajan 2021-04-07 13:50 - 14:30
1715 Jeevan Chakra 2021-04-07 13:30 - 13:50
1716 Kishmat Ka Raj 2021-04-07 13:00 - 13:30
1717 Kishmat Ka Raj 2021-04-07 12:30 - 13:00
1718 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-07 12:20 - 12:30
1719 Kishamt Ka Sach 2021-04-07 12:00 - 12:20
1720 Disha Bhajan 2021-04-07 11:40 - 12:00
1721 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-07 11:00 - 11:40
1722 Disha Bhajan 2021-04-07 10:30 - 11:00
1723 Disha Yatra 2021-04-07 10:00 - 10:30
1724 Karuli Sarkar 2021-04-07 09:50 - 10:00
1725 Disha Bhajan 2021-04-07 09:45 - 09:50
1726 Moksh Dham Mandir 2021-04-07 09:40 - 09:45
1727 Kal Bhairav Sadhak 2021-04-07 09:25 - 09:40
1728 Disha Bhajan 2021-04-07 09:10 - 09:25
1729 Rudrank Ayurveda 2021-04-07 08:55 - 09:10
1730 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-07 07:55 - 08:55
1731 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-07 07:30 - 07:55
1732 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-07 07:10 - 07:30
1733 Pujya Bhoomanand Tirth JI 2021-04-07 06:40 - 07:10
1734 Ramchrit Manash 2021-04-07 05:40 - 06:40
1735 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-07 05:10 - 05:40
1736 Disha Bhajan 2021-04-07 05:00 - 05:10
1737 Mangla Arti 2021-04-07 04:40 - 05:00
1738 Disha Bhajan 2021-04-07 04:00 - 04:40
1739 Ramchrit Manash 2021-04-07 03:00 - 04:00
1740 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-07 02:00 - 03:00
1741 Disha Bhajan 2021-04-07 01:30 - 02:00
1742 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-06 23:30 - 00:00
1743 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-06 23:05 - 23:30
1744 Disha Bhajan 2021-04-06 22:45 - 23:05
1745 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-06 22:30 - 22:45
1746 Devi Satwika Ji 2021-04-06 22:15 - 22:30
1747 Karuli Sarkar 2021-04-06 22:05 - 22:15
1748 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-06 21:05 - 22:05
1749 Moksh Dham Mandir 2021-04-06 21:00 - 21:05
1750 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-04-06 19:30 - 21:00
1751 Karuli Sarkar 2021-04-06 19:20 - 19:30
1752 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-06 19:00 - 19:20
1753 Live Pujya Vishwatnanand JI 2021-04-06 16:00 - 19:00
1754 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-06 15:50 - 16:00
1755 Disha Bhajan 2021-04-06 15:30 - 15:50
1756 Disha Yatra 2021-04-06 15:00 - 15:30
1757 Future Study Online 2021-04-06 14:30 - 15:00
1758 Kishmat Ka Raj 2021-04-06 14:00 - 14:30
1759 Disha Bhajan 2021-04-06 13:50 - 14:00
1760 Jeevan Chakra 2021-04-06 13:30 - 13:50
1761 Kishmat Ka Raj 2021-04-06 13:00 - 13:30
1762 Live Pujya Satyatmanand Giri Ji 2021-04-06 10:00 - 13:00
1763 Karuli Sarkar 2021-04-06 09:50 - 10:00
1764 Disha Bhajan 2021-04-06 09:45 - 09:50
1765 Moksh Dham Mandir 2021-04-06 09:40 - 09:45
1766 Future Study Online 2021-04-06 09:10 - 09:40
1767 Rudrank Ayurveda 2021-04-06 08:55 - 09:10
1768 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-06 07:55 - 08:55
1769 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-06 07:30 - 07:55
1770 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-06 07:10 - 07:30
1771 Pujya Bhoomanand Tirth JI 2021-04-06 06:40 - 07:10
1772 Ramchrit Manash 2021-04-06 05:40 - 06:40
1773 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-06 05:10 - 05:40
1774 Disha Bhajan 2021-04-06 05:00 - 05:10
1775 Mangla Arti 2021-04-06 04:40 - 05:00
1776 Disha Bhajan 2021-04-06 04:00 - 04:40
1777 Ramchrit Manash 2021-04-06 03:00 - 04:00
1778 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-06 02:00 - 03:00
1779 Disha Bhajan 2021-04-06 01:30 - 02:00
1780 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-05 23:30 - 00:00
1781 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-05 23:05 - 23:30
1782 Disha Bhajan 2021-04-05 22:45 - 23:05
1783 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-05 22:30 - 22:45
1784 Devi Satwika Ji 2021-04-05 22:15 - 22:30
1785 Karuli Sarkar 2021-04-05 22:05 - 22:15
1786 Pujya Abhyanand Ji 2021-04-05 21:05 - 22:05
1787 Moksh Dham Mandir 2021-04-05 21:00 - 21:05
1788 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-04-05 19:30 - 21:00
1789 Karuli Sarkar 2021-04-05 19:20 - 19:30
1790 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-05 19:00 - 19:20
1791 Live Pujya Satyatmanand Giri Ji 2021-04-05 16:00 - 19:00
1792 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-05 15:50 - 16:00
1793 Disha Bhajan 2021-04-05 15:30 - 15:50
1794 Disha Yatra 2021-04-05 15:00 - 15:30
1795 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-05 14:00 - 15:00
1796 Disha Bhajan 2021-04-05 13:50 - 14:00
1797 Jeevan Chakra 2021-04-05 13:30 - 13:50
1798 Kishmat Ka Raj 2021-04-05 13:00 - 13:30
1799 Kishmat Ka Raj 2021-04-05 12:30 - 13:00
1800 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-05 12:20 - 12:30
1801 Kishamt Ka Sach 2021-04-05 12:00 - 12:20
1802 Disha Bhajan 2021-04-05 11:40 - 12:00
1803 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-05 11:00 - 11:40
1804 Disha Bhajan 2021-04-05 10:30 - 11:00
1805 Disha Yatra 2021-04-05 10:00 - 10:30
1806 Karuli Sarkar 2021-04-05 09:50 - 10:00
1807 Disha Bhajan 2021-04-05 09:45 - 09:50
1808 Moksh Dham Mandir 2021-04-05 09:40 - 09:45
1809 Future Study Online 2021-04-05 09:10 - 09:40
1810 Rudrank Ayurveda 2021-04-05 08:55 - 09:10
1811 Live Pujya Sudhanshu JI 2021-04-05 07:55 - 08:55
1812 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-05 07:30 - 07:55
1813 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-05 07:10 - 07:30
1814 Pujya Bhoomanand Tirth JI 2021-04-05 06:40 - 07:10
1815 Ramchrit Manash 2021-04-05 05:40 - 06:40
1816 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-05 05:10 - 05:40
1817 Disha Bhajan 2021-04-05 05:00 - 05:10
1818 Mangla Arti 2021-04-05 04:40 - 05:00
1819 Disha Bhajan 2021-04-05 04:00 - 04:40
1820 Ramchrit Manash 2021-04-05 03:00 - 04:00
1821 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-05 02:00 - 03:00
1822 Disha Bhajan 2021-04-05 01:30 - 02:00
1823 Acharya Rakesh Ji(Mritunjay Yog) 2021-04-04 23:30 - 00:00
1824 Bramhrisi Kumar Swami Ji 2021-04-04 23:05 - 23:30
1825 Disha Bhajan 2021-04-04 22:15 - 23:05
1826 Karuli Sarkar 2021-04-04 22:05 - 22:15
1827 Disha Bhajan 2021-04-04 21:20 - 22:00
1828 Pujya Radha Kishori JI 2021-04-04 21:05 - 21:20
1829 Mokshdham Mandir 2021-04-04 21:00 - 21:05
1830 Live Pujya Deendayalu Ji Maharaj 2021-04-04 19:30 - 21:00
1831 Karuli Sarkar 2021-04-04 19:20 - 19:30
1832 Live Arti Karuli Sarkar 2021-04-04 19:00 - 19:20
1833 Live Pujya Satyatmanand Giri JI 2021-04-04 16:00 - 19:00
1834 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-04 15:50 - 16:00
1835 Disha Yatra 2021-04-04 15:30 - 15:50
1836 Disha Bhajan 2021-04-04 15:00 - 15:30
1837 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-04-04 14:00 - 15:00
1838 Kishmat Ka Raj 2021-04-04 13:00 - 13:30
1839 Kishmat Ka Raj 2021-04-04 12:30 - 13:00
1840 Disha Bhajan 2021-04-04 12:10 - 12:30
1841 Kishamat Ka Sach 2021-04-04 12:00 - 12:20
1842 Disha Bhajan 2021-04-04 11:50 - 12:00
1843 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-04 11:40 - 11:50
1844 Dr.Archika Didi 2021-04-04 11:00 - 11:40
1845 Bhavyanjali 2021-04-04 10:30 - 11:00
1846 Disha Bhajan 2021-04-04 10:00 - 10:30
1847 Karuli Sarkar 2021-04-04 09:50 - 10:00
1848 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-04 09:40 - 09:50
1849 Richa Chutani 2021-04-04 09:25 - 09:40
1850 Moksh Dham Mandir 2021-04-04 09:20 - 09:25
1851 Pujya Vyashanand JI 2021-04-04 08:50 - 09:20
1852 Rudrank Ayurveda 2021-04-04 08:35 - 08:50
1853 Kishmat Ka Sach 2021-04-04 08:15 - 08:35
1854 Bramhrishi Kumar Swami 2021-04-04 07:50 - 08:15
1855 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-04 07:30 - 07:50
1856 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-04-04 07:10 - 07:30
1857 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-04-04 06:40 - 07:10
1858 Ramcharit Manash 2021-04-04 05:40 - 06:40
1859 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-04 05:10 - 05:40
1860 Disha Bhajan 2021-04-04 05:00 - 05:10
1861 Mangla Arti 2021-04-04 04:40 - 05:00
1862 Disha Bhajan 2021-04-04 04:00 - 04:40
1863 Ramcharit Manash 2021-04-04 03:00 - 04:00
1864 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-04-04 02:00 - 03:00
1865 Disha Bhajan 2021-04-04 01:30 - 02:00
1866 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-04-03 23:30 - 00:00
1867 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-03 23:05 - 23:30
1868 Disha Bhajan 2021-04-03 22:45 - 23:05
1869 Disha Bhajan 2021-04-03 22:30 - 22:45
1870 Devi Satwika Ji 2021-04-03 22:10 - 22:30
1871 Karuli Sarkar 2021-04-03 22:00 - 22:10
1872 Disha Bhajan 2021-04-03 09:50 - 22:00
1873 Disha Bhajan 2021-04-03 21:35 - 21:50
1874 Disha Bhajan 2021-04-03 21:20 - 21:35
1875 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-04-03 21:05 - 21:20
1876 Moksh Dham Mandir 2021-04-03 21:00 - 21:05
1877 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-04-03 19:30 - 21:00
1878 Karuli Sarkar 2021-04-03 19:20 - 19:30
1879 Pujya Adgdanand Ji 2021-04-03 19:00 - 19:20
1880 Live Pujya Satyatmanand Giri Ji 2021-04-03 16:00 - 19:00
1881 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-03 15:50 - 16:00
1882 Disha Bhajan 2021-04-03 15:30 - 15:50
1883 Disha Yatra 2021-04-03 15:00 - 15:30
1884 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-03 14:00 - 15:00
1885 Disha Bhajan 2021-04-03 13:50 - 14:00
1886 Jeevan Chakra 2021-04-03 13:30 - 13:50
1887 Kishmat Ka Raj 2021-04-03 13:00 - 13:30
1888 Kishmat Ka Raj 2021-04-03 12:30 - 13:00
1889 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-03 12:20 - 12:30
1890 Kishamt Ka Sach 2021-04-03 12:00 - 12:20
1891 Disha Bhajan 2021-04-03 11:40 - 12:00
1892 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-04-03 11:00 - 11:40
1893 Disha Bhajan 2021-04-03 10:30 - 11:00
1894 Disha Yatra 2021-04-03 10:00 - 10:30
1895 Karuli Sarkar 2021-04-03 09:50 - 10:00
1896 Pujya Mukeshanand Ji 2021-04-03 09:40 - 09:50
1897 Moksh Dham Mandir 2021-04-03 09:35 - 09:40
1898 Future Study Online 2021-04-03 09:05 - 09:35
1899 Ramdarbar 2021-04-03 08:50 - 09:05
1900 Rudrank Ayurveda 2021-04-03 08:35 - 08:50
1901 Kishmat Ka Sach 2021-04-03 08:15 - 08:35
1902 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-04-03 07:50 - 08:15
1903 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-03 07:30 - 07:50
1904 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-04-03 07:10 - 07:30
1905 Pujya Bharat Bhooshan JI 2021-04-03 06:40 - 07:10
1906 Ramchrit Manash 2021-04-03 05:40 - 06:40
1907 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-04-03 05:10 - 05:40
1908 Disha Bhajan 2021-04-03 05:00 - 05:10
1909 Mangla Arti 2021-04-03 04:40 - 05:00
1910 Disha Bhajan 2021-04-03 04:00 - 04:40
1911 Ramchrit Manash 2021-04-03 03:00 - 04:00
1912 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-04-03 02:00 - 03:00
1913 Disha Bhajan 2021-04-03 01:30 - 02:00
1914 Acharya Rakesh Ji(Mritunjay Yog) 2021-03-28 23:30 - 00:00
1915 Bramhrisi Kumar Swami Ji 2021-03-28 23:05 - 23:30
1916 Disha Bhajan 2021-03-28 22:45 - 23:05
1917 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-28 22:30 - 22:45
1918 Disha Bhajan 2021-03-28 22:15 - 22:30
1919 Karuli Sarkar 2021-03-28 22:05 - 22:15
1920 Disha Bhajan 2021-03-28 21:50 - 22:00
1921 Disha Bhajan 2021-03-28 21:35 - 21:50
1922 Disha Bhajan 2021-03-28 21:20 - 21:35
1923 Pujya Radha Kishori JI 2021-03-28 21:05 - 21:20
1924 Mokshdham Mandir 2021-03-28 21:00 - 21:05
1925 Disha Bhajan 2021-03-28 20:30 - 21:00
1926 Disha Yatra 2021-03-28 20:00 - 20:30
1927 Disha Bhajan 2021-03-28 19:30 - 20:00
1928 Karuli Sarkar 2021-03-28 19:20 - 19:30
1929 Live Arti Karuli Sarkar 2021-03-28 19:00 - 19:20
1930 D-Live Pujya Hare Krishna Ladali Ji 2021-03-28 16:00 - 19:00
1931 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-28 15:50 - 16:00
1932 Disha Yatra 2021-03-28 15:30 - 15:50
1933 Disha Bhajan 2021-03-28 15:00 - 15:30
1934 Disha Yatra 2021-03-28 14:30 - 15:00
1935 Disha Bhajan 2021-03-28 14:00 - 14:30
1936 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-03-28 13:00 - 14:00
1937 Kishmat Ka Raj 2021-03-28 12:30 - 13:00
1938 Disha Bhajan 2021-03-28 12:10 - 12:30
1939 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-28 12:00 - 12:10
1940 Disha Bhajan 2021-03-28 11:40 - 12:00
1941 Dr.Archika Didi 2021-03-28 11:00 - 11:40
1942 Bhavyanjali 2021-03-28 10:30 - 11:00
1943 Disha Bhajan 2021-03-28 10:00 - 10:30
1944 Karuli Sarkar 2021-03-28 09:50 - 10:00
1945 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-28 09:40 - 09:50
1946 Richa Chutani 2021-03-28 09:25 - 09:40
1947 Moksh Dham Mandir 2021-03-28 09:20 - 09:25
1948 Pujya Vyashanand JI 2021-03-28 08:50 - 09:20
1949 Rudrank Ayurveda 2021-03-28 08:35 - 08:50
1950 Kishmat Ka Sach 2021-03-28 08:15 - 08:35
1951 Bramhrishi Kumar Swami 2021-03-28 07:50 - 08:15
1952 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-28 07:30 - 07:50
1953 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-03-28 07:10 - 07:30
1954 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-03-28 06:40 - 07:10
1955 Ramcharit Manash 2021-03-28 05:40 - 06:40
1956 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-28 05:10 - 05:40
1957 Disha Bhajan 2021-03-28 05:00 - 05:10
1958 Mangla Arti 2021-03-28 04:40 - 05:00
1959 Disha Bhajan 2021-03-28 04:00 - 04:40
1960 Ramcharit Manash 2021-03-28 03:00 - 04:00
1961 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-03-28 02:00 - 03:00
1962 Disha Bhajan 2021-03-28 01:30 - 02:00
1963 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-27 23:30 - 00:00
1964 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-27 23:05 - 23:30
1965 Kishmat Ka Raj 2021-03-27 22:45 - 23:05
1966 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-27 22:30 - 22:45
1967 Devi Satwika Ji 2021-03-27 22:10 - 22:30
1968 Karuli Sarkar 2021-03-27 22:00 - 22:10
1969 Disha Bhajan 2021-03-27 09:50 - 22:00
1970 Kishmat Ka Raj 2021-03-27 21:35 - 21:50
1971 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-27 21:20 - 21:35
1972 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-27 21:05 - 21:20
1973 Moksh Dham Mandir 2021-03-27 21:00 - 21:05
1974 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-03-27 19:30 - 21:00
1975 Karuli Sarkar 2021-03-27 19:20 - 19:30
1976 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-27 19:00 - 19:20
1977 D-Live Pujya Harekrishna JI Maharaj 2021-03-27 16:00 - 19:00
1978 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-27 15:50 - 16:00
1979 Jeevan Chakra 2021-03-27 15:30 - 15:50
1980 Disha Bhajan 2021-03-27 15:00 - 15:30
1981 Disha Yatra 2021-03-27 14:30 - 15:00
1982 Disha Bhajan 2021-03-27 14:00 - 14:30
1983 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-27 13:00 - 14:00
1984 Kishmat Ka Raj 2021-03-27 12:30 - 13:00
1985 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-27 12:20 - 12:30
1986 Disha Bhajan 2021-03-27 12:00 - 12:20
1987 Disha Bhajan 2021-03-27 11:40 - 12:00
1988 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-03-27 11:00 - 11:40
1989 Disha Bhajan 2021-03-27 10:30 - 11:00
1990 Disha Yatra 2021-03-27 10:00 - 10:30
1991 Karuli Sarkar 2021-03-27 09:50 - 10:00
1992 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-27 09:40 - 09:50
1993 Moksh Dham Mandir 2021-03-27 09:35 - 09:40
1994 Future Study Online 2021-03-27 09:05 - 09:35
1995 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-27 08:50 - 09:05
1996 Rudrank Ayurveda 2021-03-27 08:35 - 08:50
1997 Kishmat Ka Sach 2021-03-27 08:15 - 08:35
1998 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-27 07:50 - 08:15
1999 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-27 07:30 - 07:50
2000 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-27 07:10 - 07:30
2001 Pujya Bharat Bhooshan JI 2021-03-27 06:40 - 07:10
2002 Ramchrit Manash 2021-03-27 05:40 - 06:40
2003 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-27 05:10 - 05:40
2004 Disha Bhajan 2021-03-27 05:00 - 05:10
2005 Mangla Arti 2021-03-27 04:40 - 05:00
2006 Disha Bhajan 2021-03-27 04:00 - 04:40
2007 Ramchrit Manash 2021-03-27 03:00 - 04:00
2008 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-27 02:00 - 03:00
2009 Disha Bhajan 2021-03-27 01:30 - 02:00
2010 2021-03-25 00:00 - 00:00
2011 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-26 23:30 - 00:00
2012 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-26 23:05 - 23:30
2013 Kishmat Ka Raj 2021-03-26 22:45 - 23:05
2014 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-26 22:30 - 22:45
2015 Devi Satwika Ji 2021-03-26 22:10 - 22:30
2016 Karuli Sarkar 2021-03-26 22:00 - 22:10
2017 Disha Bhajan 2021-03-26 09:50 - 22:00
2018 Kishmat Ka Raj 2021-03-26 21:35 - 21:50
2019 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-26 21:20 - 21:35
2020 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-26 21:05 - 21:20
2021 Moksh Dham Mandir 2021-03-26 21:00 - 21:05
2022 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-03-26 19:30 - 21:00
2023 Karuli Sarkar 2021-03-26 19:20 - 19:30
2024 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-26 19:00 - 19:20
2025 D-Live Pujya Harekrishna JI Maharaj 2021-03-26 16:00 - 19:00
2026 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-26 15:50 - 16:00
2027 Jeevan Chakra 2021-03-26 15:30 - 15:50
2028 Disha Bhajan 2021-03-26 15:00 - 15:30
2029 Disha Yatra 2021-03-26 14:30 - 15:00
2030 Disha Bhajan 2021-03-26 14:00 - 14:30
2031 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-26 13:00 - 14:00
2032 Kishmat Ka Raj 2021-03-26 12:30 - 13:00
2033 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-26 12:20 - 12:30
2034 Disha Bhajan 2021-03-26 12:00 - 12:20
2035 Disha Bhajan 2021-03-26 11:40 - 12:00
2036 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-03-26 11:00 - 11:40
2037 Disha Bhajan 2021-03-26 10:30 - 11:00
2038 Disha Yatra 2021-03-26 10:00 - 10:30
2039 Karuli Sarkar 2021-03-26 09:50 - 10:00
2040 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-26 09:40 - 09:50
2041 Moksh Dham Mandir 2021-03-26 09:35 - 09:40
2042 Future Study Online 2021-03-26 09:05 - 09:35
2043 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-26 08:50 - 09:05
2044 Rudrank Ayurveda 2021-03-26 08:35 - 08:50
2045 Kishmat Ka Sach 2021-03-26 08:15 - 08:35
2046 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-26 07:50 - 08:15
2047 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-26 07:30 - 07:50
2048 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-26 07:10 - 07:30
2049 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-26 06:40 - 07:10
2050 Ramchrit Manash 2021-03-26 05:40 - 06:40
2051 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-26 05:10 - 05:40
2052 Disha Bhajan 2021-03-26 05:00 - 05:10
2053 Mangla Arti 2021-03-26 04:40 - 05:00
2054 Disha Bhajan 2021-03-26 04:00 - 04:40
2055 Ramchrit Manash 2021-03-26 03:00 - 04:00
2056 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-26 02:00 - 03:00
2057 Disha Bhajan 2021-03-26 01:30 - 02:00
2058 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-25 23:30 - 00:00
2059 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-25 23:05 - 23:30
2060 Kishmat Ka Raj 2021-03-25 22:45 - 23:05
2061 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-25 22:30 - 22:45
2062 Devi Satwika Ji 2021-03-25 22:10 - 22:30
2063 Karuli Sarkar 2021-03-25 22:00 - 22:10
2064 Disha Bhajan 2021-03-25 09:50 - 22:00
2065 Kishmat Ka Raj 2021-03-25 21:35 - 21:50
2066 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-25 21:20 - 21:35
2067 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-25 21:05 - 21:20
2068 Moksh Dham Mandir 2021-03-25 21:00 - 21:05
2069 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-03-25 19:30 - 21:00
2070 Karuli Sarkar 2021-03-25 19:20 - 19:30
2071 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-25 19:00 - 19:20
2072 D-Live Pujya Harekrishna JI Maharaj 2021-03-25 16:00 - 19:00
2073 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-25 15:50 - 16:00
2074 Jeevan Chakra 2021-03-25 15:30 - 15:50
2075 Disha Bhajan 2021-03-25 15:00 - 15:30
2076 Disha Yatra 2021-03-25 14:30 - 15:00
2077 Disha Bhajan 2021-03-25 14:00 - 14:30
2078 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-25 13:00 - 14:00
2079 Kishmat Ka Raj 2021-03-25 12:30 - 13:00
2080 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-25 12:20 - 12:30
2081 Disha Bhajan 2021-03-25 12:00 - 12:20
2082 Disha Bhajan 2021-03-25 11:40 - 12:00
2083 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-03-25 11:00 - 11:40
2084 Disha Bhajan 2021-03-25 10:30 - 11:00
2085 Disha Yatra 2021-03-25 10:00 - 10:30
2086 Karuli Sarkar 2021-03-25 09:50 - 10:00
2087 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-25 09:40 - 09:50
2088 Moksh Dham Mandir 2021-03-25 09:35 - 09:40
2089 Future Study Online 2021-03-25 09:05 - 09:35
2090 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-25 08:50 - 09:05
2091 Rudrank Ayurveda 2021-03-25 08:35 - 08:50
2092 Kishmat Ka Sach 2021-03-25 08:15 - 08:35
2093 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-25 07:50 - 08:15
2094 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-25 07:30 - 07:50
2095 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-25 07:10 - 07:30
2096 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-25 06:40 - 07:10
2097 Ramchrit Manash 2021-03-25 05:40 - 06:40
2098 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-25 05:10 - 05:40
2099 Disha Bhajan 2021-03-25 05:00 - 05:10
2100 Mangla Arti 2021-03-25 04:40 - 05:00
2101 Disha Bhajan 2021-03-25 04:00 - 04:40
2102 Ramchrit Manash 2021-03-25 03:00 - 04:00
2103 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-25 02:00 - 03:00
2104 Disha Bhajan 2021-03-25 01:30 - 02:00
2105 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-23 23:30 - 00:00
2106 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-23 23:05 - 23:30
2107 Kishmat Ka Raj 2021-03-23 22:45 - 23:05
2108 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-23 22:30 - 22:45
2109 Devi Satwika Ji 2021-03-23 22:10 - 22:30
2110 Karuli Sarkar 2021-03-23 22:00 - 22:10
2111 Disha Bhajan 2021-03-23 09:50 - 22:00
2112 Kishmat Ka Raj 2021-03-23 21:35 - 21:50
2113 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-23 21:20 - 21:35
2114 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-23 21:05 - 21:20
2115 Moksh Dham Mandir 2021-03-23 21:00 - 21:05
2116 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-03-23 19:30 - 21:00
2117 Karuli Sarkar 2021-03-23 19:20 - 19:30
2118 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-23 19:00 - 19:20
2119 D-Live Pujya Harekrishna JI Maharaj 2021-03-23 16:00 - 19:00
2120 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-23 15:50 - 16:00
2121 Disha Yatra 2021-03-23 15:30 - 15:50
2122 Disha Bhajan 2021-03-23 15:00 - 15:30
2123 Disha Yatra 2021-03-23 14:30 - 15:00
2124 Disha Bhajan 2021-03-23 14:00 - 14:30
2125 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-23 13:00 - 14:00
2126 Kishmat Ka Raj 2021-03-23 12:30 - 13:00
2127 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-23 12:20 - 12:30
2128 Disha Bhajan 2021-03-23 12:00 - 12:20
2129 Disha Bhajan 2021-03-23 11:40 - 12:00
2130 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-03-23 11:00 - 11:40
2131 Disha Bhajan 2021-03-23 10:30 - 11:00
2132 Disha Yatra 2021-03-23 10:00 - 10:30
2133 Karuli Sarkar 2021-03-23 09:50 - 10:00
2134 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-23 09:40 - 09:50
2135 Moksh Dham Mandir 2021-03-23 09:35 - 09:40
2136 Future Study Online 2021-03-23 09:05 - 09:35
2137 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-23 08:50 - 09:05
2138 Rudrank Ayurveda 2021-03-23 08:35 - 08:50
2139 Kishmat Ka Sach 2021-03-23 08:15 - 08:35
2140 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-23 07:50 - 08:15
2141 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-23 07:30 - 07:50
2142 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-23 07:10 - 07:30
2143 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-23 06:40 - 07:10
2144 Ramchrit Manash 2021-03-23 05:40 - 06:40
2145 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-23 05:10 - 05:40
2146 Disha Bhajan 2021-03-23 05:00 - 05:10
2147 Mangla Arti 2021-03-23 04:40 - 05:00
2148 Disha Bhajan 2021-03-23 04:00 - 04:40
2149 Ramchrit Manash 2021-03-23 03:00 - 04:00
2150 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-23 02:00 - 03:00
2151 Disha Bhajan 2021-03-23 01:30 - 02:00
2152 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-22 23:30 - 00:00
2153 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-22 23:05 - 23:30
2154 Kishmat Ka Raj 2021-03-22 22:45 - 23:05
2155 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-22 22:30 - 22:45
2156 Devi Satwika Ji 2021-03-22 22:10 - 22:30
2157 Karuli Sarkar 2021-03-22 22:00 - 22:10
2158 Disha Bhajan 2021-03-22 09:50 - 22:00
2159 Kishmat Ka Raj 2021-03-22 21:35 - 21:50
2160 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-22 21:20 - 21:35
2161 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-22 21:05 - 21:20
2162 Moksh Dham Mandir 2021-03-22 21:00 - 21:05
2163 Live Pujya Deendayalu JI Maharaj 2021-03-22 19:30 - 21:00
2164 Karuli Sarkar 2021-03-22 19:20 - 19:30
2165 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-22 19:00 - 19:20
2166 D-Live Pujya Harekrishna JI Maharaj 2021-03-22 16:00 - 19:00
2167 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-22 15:50 - 16:00
2168 Disha Yatra 2021-03-22 15:30 - 15:50
2169 Disha Bhajan 2021-03-22 15:00 - 15:30
2170 Disha Yatra 2021-03-22 14:30 - 15:00
2171 Disha Bhajan 2021-03-22 14:00 - 14:30
2172 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-22 13:00 - 14:00
2173 Kishmat Ka Raj 2021-03-22 12:30 - 13:00
2174 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-22 12:20 - 12:30
2175 Disha Bhajan 2021-03-22 12:00 - 12:20
2176 Disha Bhajan 2021-03-22 11:40 - 12:00
2177 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-03-22 11:00 - 11:40
2178 Disha Bhajan 2021-03-22 10:30 - 11:00
2179 Disha Yatra 2021-03-22 10:00 - 10:30
2180 Karuli Sarkar 2021-03-22 09:50 - 10:00
2181 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-22 09:40 - 09:50
2182 Moksh Dham Mandir 2021-03-22 09:35 - 09:40
2183 Future Study Online 2021-03-22 09:05 - 09:35
2184 Om Pingaksh Jyotish Samadhan 2021-03-22 08:50 - 09:05
2185 Rudrank Ayurveda 2021-03-22 08:35 - 08:50
2186 Kishmat Ka Sach 2021-03-22 08:15 - 08:35
2187 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-22 07:50 - 08:15
2188 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-22 07:30 - 07:50
2189 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-22 07:10 - 07:30
2190 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-22 06:40 - 07:10
2191 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-22 05:40 - 06:40
2192 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-22 05:10 - 05:40
2193 Disha Bhajan 2021-03-22 05:00 - 05:10
2194 Mangla Arti 2021-03-22 04:40 - 05:00
2195 Disha Bhajan 2021-03-22 04:00 - 04:40
2196 Ramchrit Manash 2021-03-22 03:00 - 04:00
2197 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-22 02:00 - 03:00
2198 Disha Bhajan 2021-03-22 01:30 - 02:00
2199 Acharya Rakesh Ji(Mritunjay Yog) 2021-03-21 23:30 - 00:00
2200 Bramhrisi Kumar Swami Ji 2021-03-21 23:05 - 23:30
2201 Kishmat Ka Raj 2021-03-21 22:45 - 23:05
2202 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-21 22:30 - 22:45
2203 Disha Bhajan 2021-03-21 22:15 - 22:30
2204 Karuli Sarkar 2021-03-21 22:05 - 22:15
2205 Disha Bhajan 2021-03-21 21:50 - 22:00
2206 Kishmat Ka Raj 2021-03-21 21:35 - 21:50
2207 Disha Bhajan 2021-03-21 21:20 - 21:35
2208 Pujya Radha Kishori JI 2021-03-21 21:05 - 21:20
2209 Mokshdham Mandir 2021-03-21 21:00 - 21:05
2210 Live Pujya Deen Dayalu JI Maharaj 2021-03-21 19:30 - 21:00
2211 Karuli Sarkar 2021-03-21 19:20 - 19:30
2212 Live Arti Karuli Sarkar 2021-03-21 19:00 - 19:20
2213 Disha Bhajan 2021-03-21 18:30 - 19:00
2214 Har Ka Huner 2021-03-21 18:00 - 18:30
2215 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-03-21 17:00 - 18:00
2216 Disha Bhajan 2021-03-21 16:40 - 17:00
2217 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-21 16:30 - 16:40
2218 Disha Bhajan 2021-03-21 16:00 - 16:30
2219 Live Pujya Munna Bhai Kishor JI 2021-03-21 13:00 - 16:00
2220 Kishmat Ka Raj 2021-03-21 12:30 - 13:00
2221 Disha Bhajan 2021-03-21 12:10 - 12:30
2222 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-21 12:00 - 12:10
2223 Disha Bhajan 2021-03-21 11:40 - 12:00
2224 Dr.Archika Didi 2021-03-21 11:00 - 11:40
2225 Bhavyanjali 2021-03-21 10:30 - 11:00
2226 Disha Bhajan 2021-03-21 10:00 - 10:30
2227 Karuli Sarkar 2021-03-21 09:50 - 10:00
2228 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-21 09:40 - 09:50
2229 Richa Chutani 2021-03-21 09:25 - 09:40
2230 Moksh Dham Mandir 2021-03-21 09:20 - 09:25
2231 Pujya Vyashanand JI 2021-03-21 08:50 - 09:20
2232 Rudrank Ayurveda 2021-03-21 08:35 - 08:50
2233 Kishmat Ka Sach 2021-03-21 08:15 - 08:35
2234 Bramhrishi Kumar Swami 2021-03-21 07:50 - 08:15
2235 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-21 07:30 - 07:50
2236 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-03-21 07:10 - 07:30
2237 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-03-21 06:40 - 07:10
2238 Live Avdhoot Baba Arungiri JI 2021-03-21 05:40 - 06:40
2239 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-21 05:10 - 05:40
2240 Disha Bhajan 2021-03-21 05:00 - 05:10
2241 Mangla Arti 2021-03-21 04:40 - 05:00
2242 Disha Bhajan 2021-03-21 04:00 - 04:40
2243 Ramcharit Manash 2021-03-21 03:00 - 04:00
2244 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-03-21 02:00 - 03:00
2245 Disha Bhajan 2021-03-21 01:30 - 02:00
2246 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-20 23:30 - 00:00
2247 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-20 23:05 - 23:30
2248 Kishmat Ka Raj 2021-03-20 22:45 - 23:05
2249 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-20 22:30 - 22:45
2250 Devi Satwika Ji 2021-03-20 22:10 - 22:30
2251 Karuli Sarkar 2021-03-20 22:00 - 22:10
2252 Disha Bhajan 2021-03-20 09:50 - 22:00
2253 Kishmat Ka Raj 2021-03-20 21:35 - 21:50
2254 Disha Bhajan 2021-03-20 21:20 - 21:35
2255 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-20 21:05 - 21:20
2256 Moksh Dham Mandir 2021-03-20 21:00 - 21:05
2257 Disha Bhajan 2021-03-20 20:30 - 21:00
2258 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-20 19:30 - 20:30
2259 Karuli Sarkar 2021-03-20 19:20 - 19:30
2260 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-20 19:00 - 19:20
2261 Disha Bhajan 2021-03-20 18:30 - 19:00
2262 Disha Yatra 2021-03-20 18:00 - 18:30
2263 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-20 17:00 - 18:00
2264 Disha Bhajan 2021-03-20 16:40 - 17:00
2265 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-20 16:30 - 16:40
2266 Disha Bhajan 2021-03-20 16:00 - 16:30
2267 Live Pujya Kishor Ji(Munna) Maharaj Paliwale 2021-03-20 13:00 - 16:00
2268 Kishmat Ka Raj 2021-03-20 12:30 - 13:00
2269 Disha Bhajan 2021-03-20 12:20 - 12:30
2270 Disha Bhajan 2021-03-20 12:00 - 12:20
2271 Disha Bhajan 2021-03-20 11:40 - 12:00
2272 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-03-20 11:00 - 11:40
2273 Disha Bhajan 2021-03-20 10:30 - 11:00
2274 Disha Yatra 2021-03-20 10:00 - 10:30
2275 Karuli Sarkar 2021-03-20 09:50 - 10:00
2276 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-20 09:40 - 09:50
2277 Moksh Dham Mandir 2021-03-20 09:35 - 09:40
2278 Jyotish Zindagi 2021-03-20 09:05 - 09:35
2279 Ambika Jyotish 2021-03-20 08:50 - 09:05
2280 Rudrank Ayurveda 2021-03-20 08:35 - 08:50
2281 Kishmat Ka Sach 2021-03-20 08:15 - 08:35
2282 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-20 07:50 - 08:15
2283 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-20 07:30 - 07:50
2284 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-20 07:10 - 07:30
2285 Pujya Bharat Bhooshan JI 2021-03-20 06:40 - 07:10
2286 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-20 05:40 - 06:40
2287 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-20 05:10 - 05:40
2288 Disha Bhajan 2021-03-20 05:00 - 05:10
2289 Mangla Arti 2021-03-20 04:40 - 05:00
2290 Disha Bhajan 2021-03-20 04:00 - 04:40
2291 Ramchrit Manash 2021-03-20 03:00 - 04:00
2292 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-20 02:00 - 03:00
2293 Disha Bhajan 2021-03-20 01:30 - 02:00
2294 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-19 23:30 - 00:00
2295 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-19 23:05 - 23:30
2296 Kishmat Ka Raj 2021-03-19 22:45 - 23:05
2297 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-19 22:30 - 22:45
2298 Devi Satwika Ji 2021-03-19 22:10 - 22:30
2299 Karuli Sarkar 2021-03-19 22:00 - 22:10
2300 Disha Bhajan 2021-03-19 09:50 - 22:00
2301 Kishmat Ka Raj 2021-03-19 21:35 - 21:50
2302 Disha Bhajan 2021-03-19 21:20 - 21:35
2303 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-19 21:05 - 21:20
2304 Moksh Dham Mandir 2021-03-19 21:00 - 21:05
2305 Disha Bhajan 2021-03-19 20:30 - 21:00
2306 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-19 19:30 - 20:30
2307 Karuli Sarkar 2021-03-19 19:20 - 19:30
2308 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-19 19:00 - 19:20
2309 Disha Bhajan 2021-03-19 18:30 - 19:00
2310 Disha Yatra 2021-03-19 18:00 - 18:30
2311 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-19 17:00 - 18:00
2312 Disha Bhajan 2021-03-19 16:40 - 17:00
2313 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-19 16:30 - 16:40
2314 Jyotish Zindagi 2021-03-19 16:00 - 16:30
2315 Live Pujya Kishor Ji(Munna) Maharaj Paliwale 2021-03-19 13:00 - 16:00
2316 Kishmat Ka Raj 2021-03-19 12:30 - 13:00
2317 Disha Bhajan 2021-03-19 12:20 - 12:30
2318 Jeevan Chakra 2021-03-19 12:00 - 12:20
2319 Disha Bhajan 2021-03-19 11:40 - 12:00
2320 Pujya Dr.Archika Didi JI 2021-03-19 11:00 - 11:40
2321 Disha Bhajan 2021-03-19 10:30 - 11:00
2322 Disha Yatra 2021-03-19 10:00 - 10:30
2323 Karuli Sarkar 2021-03-19 09:50 - 10:00
2324 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-19 09:40 - 09:50
2325 Moksh Dham Mandir 2021-03-19 09:35 - 09:40
2326 Disha Bhajan 2021-03-19 09:05 - 09:35
2327 Ambika Jyotish 2021-03-19 08:50 - 09:05
2328 Rudrank Ayurveda 2021-03-19 08:35 - 08:50
2329 Kishmat Ka Sach 2021-03-19 08:15 - 08:35
2330 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-19 07:50 - 08:15
2331 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-19 07:30 - 07:50
2332 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-19 07:10 - 07:30
2333 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-19 06:40 - 07:10
2334 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-19 05:40 - 06:40
2335 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-19 05:10 - 05:40
2336 Disha Bhajan 2021-03-19 05:00 - 05:10
2337 Mangla Arti 2021-03-19 04:40 - 05:00
2338 Disha Bhajan 2021-03-19 04:00 - 04:40
2339 Ramchrit Manash 2021-03-19 03:00 - 04:00
2340 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-19 02:00 - 03:00
2341 Disha Bhajan 2021-03-19 01:30 - 02:00
2342 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-18 23:30 - 00:00
2343 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-18 23:05 - 23:30
2344 Kishmat Ka Raj 2021-03-18 22:45 - 23:05
2345 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-18 22:30 - 22:45
2346 Devi Satwika Ji 2021-03-18 22:10 - 22:30
2347 Karuli Sarkar 2021-03-18 22:00 - 22:10
2348 Disha Bhajan 2021-03-18 09:50 - 22:00
2349 Kishmat Ka Raj 2021-03-18 21:35 - 21:50
2350 Disha Bhajan 2021-03-18 21:20 - 21:35
2351 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-18 21:05 - 21:20
2352 Moksh Dham Mandir 2021-03-18 21:00 - 21:05
2353 Live Pujya Vyashanand Ji 2021-03-18 19:30 - 21:00
2354 Karuli Sarkar 2021-03-18 19:20 - 19:30
2355 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-18 19:00 - 19:20
2356 Disha Bhajan 2021-03-18 18:30 - 19:00
2357 Disha Yatra 2021-03-18 18:00 - 18:30
2358 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-18 17:00 - 18:00
2359 Disha Bhajan 2021-03-18 16:40 - 17:00
2360 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-18 16:30 - 16:40
2361 Jyotish Zindagi 2021-03-18 16:00 - 16:30
2362 Live Pujya Kishor Ji(Munna) Maharaj Paliwale 2021-03-18 13:00 - 16:00
2363 Kishmat Ka Raj 2021-03-18 12:30 - 13:00
2364 Disha Bhajan 2021-03-18 12:20 - 12:30
2365 Jeevan Chakra 2021-03-18 12:00 - 12:20
2366 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-18 10:00 - 12:00
2367 Karuli Sarkar 2021-03-18 09:50 - 10:00
2368 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-18 09:40 - 09:50
2369 Moksh Dham Mandir 2021-03-18 09:35 - 09:40
2370 Disha Bhajan 2021-03-18 09:20 - 09:35
2371 Kishmat Ka Sach 2021-03-18 09:00 - 09:20
2372 Ambika Jyotish 2021-03-18 08:45 - 09:00
2373 Rudrank Ayurveda 2021-03-18 08:15 - 08:45
2374 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-18 07:50 - 08:15
2375 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-18 07:30 - 07:50
2376 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-18 07:10 - 07:30
2377 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-18 06:40 - 07:10
2378 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-18 05:40 - 06:40
2379 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-18 05:10 - 05:40
2380 Disha Bhajan 2021-03-18 05:00 - 05:10
2381 Mangla Arti 2021-03-18 04:40 - 05:00
2382 Disha Bhajan 2021-03-18 04:00 - 04:40
2383 Ramchrit Manash 2021-03-18 03:00 - 04:00
2384 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-18 02:00 - 03:00
2385 Disha Bhajan 2021-03-18 01:30 - 02:00
2386 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-17 23:30 - 00:00
2387 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-17 23:05 - 23:30
2388 Kishmat Ka Raj 2021-03-17 22:45 - 23:05
2389 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-17 22:30 - 22:45
2390 Devi Satwika Ji 2021-03-17 22:10 - 22:30
2391 Karuli Sarkar 2021-03-17 22:00 - 22:10
2392 Alpesh JI Astro 2021-03-17 09:50 - 22:00
2393 Kishmat Ka Raj 2021-03-17 21:35 - 21:50
2394 Samadhan Jyotish 2021-03-17 21:20 - 21:35
2395 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-17 21:05 - 21:20
2396 Moksh Dham Mandir 2021-03-17 21:00 - 21:05
2397 Live Pujya Vyashanand Ji 2021-03-17 19:30 - 21:00
2398 Karuli Sarkar 2021-03-17 19:20 - 19:30
2399 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-17 19:00 - 19:20
2400 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-17 17:00 - 19:00
2401 Disha Bhajan 2021-03-17 16:40 - 17:00
2402 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-17 16:30 - 16:40
2403 Jyotish Zindagi 2021-03-17 16:00 - 16:30
2404 Live Pujya Kishor Ji(Munna) Maharaj Paliwale 2021-03-17 13:00 - 16:00
2405 Kishmat Ka Raj 2021-03-17 12:30 - 13:00
2406 Disha Bhajan 2021-03-17 12:20 - 12:30
2407 Jeevan Chakra 2021-03-17 12:00 - 12:20
2408 Disha Yatra 2021-03-17 11:40 - 12:00
2409 Dr.Archika Didi Ji 2021-03-17 11:00 - 11:40
2410 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-17 10:50 - 11:00
2411 Disha Bhajan 2021-03-17 10:30 - 10:50
2412 Disha Yatra 2021-03-17 10:00 - 10:30
2413 Karuli Sarkar 2021-03-17 09:50 - 10:00
2414 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-17 09:40 - 09:50
2415 Moksh Dham Mandir 2021-03-17 09:35 - 09:40
2416 Disha Bhajan 2021-03-17 09:20 - 09:35
2417 Kishmat Ka Sach 2021-03-17 09:00 - 09:20
2418 Ambika Jyotish 2021-03-17 08:45 - 09:00
2419 Rudrank Ayurveda 2021-03-17 08:15 - 08:45
2420 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-17 07:50 - 08:15
2421 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-17 07:30 - 07:50
2422 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-17 07:10 - 07:30
2423 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-17 06:40 - 07:10
2424 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-17 05:40 - 06:40
2425 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-17 05:10 - 05:40
2426 Disha Bhajan 2021-03-17 05:00 - 05:10
2427 Mangla Arti 2021-03-17 04:40 - 05:00
2428 Disha Bhajan 2021-03-17 04:00 - 04:40
2429 Ramchrit Manash 2021-03-17 03:00 - 04:00
2430 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-17 02:00 - 03:00
2431 Disha Bhajan 2021-03-17 01:30 - 02:00
2432 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-16 23:30 - 00:00
2433 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-16 23:05 - 23:30
2434 Kishmat Ka Raj 2021-03-16 22:45 - 23:05
2435 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-16 22:30 - 22:45
2436 Devi Satwika Ji 2021-03-16 22:10 - 22:30
2437 Karuli Sarkar 2021-03-16 22:00 - 22:10
2438 Alpesh JI Astro 2021-03-16 09:50 - 22:00
2439 Kishmat Ka Raj 2021-03-16 21:35 - 21:50
2440 Samadhan Jyotish 2021-03-16 21:20 - 21:35
2441 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-16 21:05 - 21:20
2442 Moksh Dham Mandir 2021-03-16 21:00 - 21:05
2443 Live Pujya Vyashanand Ji 2021-03-16 19:30 - 21:00
2444 Karuli Sarkar 2021-03-16 19:20 - 19:30
2445 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-16 19:00 - 19:20
2446 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-16 17:00 - 19:00
2447 Jeevan Chakra 2021-03-16 16:40 - 17:00
2448 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-16 16:30 - 16:40
2449 Jyotish Zindagi 2021-03-16 16:00 - 16:30
2450 Live Pujya Kishor Ji(Munna) Maharaj Paliwale 2021-03-16 13:00 - 16:00
2451 Kishmat Ka Raj 2021-03-16 12:30 - 13:00
2452 Disha Bhajan 2021-03-16 12:00 - 12:30
2453 Zindagi With Jyotish 2021-03-16 11:40 - 12:00
2454 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-16 11:30 - 11:40
2455 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-16 10:00 - 11:30
2456 Karuli Sarkar 2021-03-16 09:50 - 10:00
2457 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-16 09:40 - 09:50
2458 Moksh Dham Mandir 2021-03-16 09:35 - 09:40
2459 Disha Bhajan 2021-03-16 09:20 - 09:35
2460 Kishmat Ka Sach 2021-03-16 09:00 - 09:20
2461 Ambika Jyotish 2021-03-16 08:45 - 09:00
2462 Rudrank Ayurveda 2021-03-16 08:15 - 08:45
2463 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-16 07:50 - 08:15
2464 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-16 07:30 - 07:50
2465 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-16 07:10 - 07:30
2466 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-16 06:40 - 07:10
2467 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-16 05:40 - 06:40
2468 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-16 05:10 - 05:40
2469 Disha Bhajan 2021-03-16 05:00 - 05:10
2470 Mangla Arti 2021-03-16 04:40 - 05:00
2471 Disha Bhajan 2021-03-16 04:00 - 04:40
2472 Ramchrit Manash 2021-03-16 03:00 - 04:00
2473 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-16 02:00 - 03:00
2474 Disha Bhajan 2021-03-16 01:30 - 02:00
2475 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-15 23:30 - 00:00
2476 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-15 23:05 - 23:30
2477 Kishmat Ka Raj 2021-03-15 22:45 - 23:05
2478 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-15 22:30 - 22:45
2479 Devi Satwika Ji 2021-03-15 22:10 - 22:30
2480 Karuli Sarkar 2021-03-15 22:00 - 22:10
2481 Alpesh JI Astro 2021-03-15 09:50 - 22:00
2482 Kishmat Ka Raj 2021-03-15 21:35 - 21:50
2483 Samadhan Jyotish 2021-03-15 21:20 - 21:35
2484 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-15 21:05 - 21:20
2485 Moksh Dham Mandir 2021-03-15 21:00 - 21:05
2486 Live Pujya Vyashanand Ji 2021-03-15 19:30 - 21:00
2487 Karuli Sarkar 2021-03-15 19:20 - 19:30
2488 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-15 19:00 - 19:20
2489 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-15 17:00 - 19:00
2490 Disha Bhajan 2021-03-15 16:30 - 17:00
2491 Disha Yatra 2021-03-15 16:00 - 16:30
2492 Live Pujya Kishor Ji(Munna) Maharaj Paliwale 2021-03-15 13:00 - 16:00
2493 D-Live Pujya Vinod Goswami Ji 2021-03-15 10:00 - 13:00
2494 Karuli Sarkar 2021-03-15 09:50 - 10:00
2495 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-15 09:40 - 09:50
2496 Moksh Dham Mandir 2021-03-15 09:35 - 09:40
2497 Disha Bhajan 2021-03-15 09:20 - 09:35
2498 Kishmat Ka Sach 2021-03-15 09:00 - 09:20
2499 Ambika Jyotish 2021-03-15 08:45 - 09:00
2500 Rudrank Ayurveda 2021-03-15 08:15 - 08:45
2501 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-15 07:50 - 08:15
2502 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-15 07:30 - 07:50
2503 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-15 07:10 - 07:30
2504 Pujya Bhoomanand Tirtha Ji 2021-03-15 06:40 - 07:10
2505 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-15 05:40 - 06:40
2506 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-15 05:10 - 05:40
2507 Disha Bhajan 2021-03-15 05:00 - 05:10
2508 Mangla Arti 2021-03-15 04:40 - 05:00
2509 Disha Bhajan 2021-03-15 04:00 - 04:40
2510 Ramchrit Manash 2021-03-15 03:00 - 04:00
2511 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-15 02:00 - 03:00
2512 Disha Bhajan 2021-03-15 01:30 - 02:00
2513 Acharya Rakesh Ji(Mritunjay Yog) 2021-03-14 23:30 - 00:00
2514 Bramhrisi Kumar Swami Ji 2021-03-14 23:05 - 23:30
2515 Kishmat Ka Raj 2021-03-14 22:45 - 23:05
2516 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-14 22:30 - 22:45
2517 Disha Bhajan 2021-03-14 22:15 - 22:30
2518 Karuli Sarkar 2021-03-14 22:05 - 22:15
2519 Alpesh Ji Astro 2021-03-14 21:50 - 22:00
2520 Kishmat Ka Raj 2021-03-14 21:35 - 21:50
2521 Disha Bhajan 2021-03-14 21:20 - 21:35
2522 Samdhan Jyotish 2021-03-14 21:05 - 21:20
2523 Mokshdham Mandir 2021-03-14 21:00 - 21:05
2524 Live Pujya Vyashanand Ji 2021-03-14 19:30 - 21:00
2525 Karuli Sarkar 2021-03-14 19:20 - 19:30
2526 Live Arti Karuli Sarkar 2021-03-14 19:00 - 19:20
2527 Live Pujya Deen Dayalu Ji 2021-03-14 17:00 - 19:00
2528 Disha Bhajan 2021-03-14 16:00 - 17:00
2529 D-Live Pujya Vinod Shashtri JI 2021-03-14 13:00 - 16:00
2530 Kishmat Ka Raj 2021-03-14 12:30 - 13:00
2531 Disha Bhajan 2021-03-14 12:10 - 12:30
2532 Disha Yatra 2021-03-14 11:50 - 12:10
2533 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-14 11:40 - 11:50
2534 Dr.Archika Didi 2021-03-14 11:00 - 11:40
2535 Coffee With V.K 2021-03-14 10:30 - 11:00
2536 Spot Light 2021-03-14 10:00 - 10:30
2537 Karuli Sarkar 2021-03-14 09:50 - 10:00
2538 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-14 09:40 - 09:50
2539 Richa Chutani 2021-03-14 09:25 - 09:40
2540 Moksh Dham Mandir 2021-03-14 09:20 - 09:25
2541 Kishmat Ka Sach 2021-03-14 09:00 - 09:20
2542 Disha Bhajan 2021-03-14 08:45 - 09:00
2543 Rudrank Ayurveda 2021-03-14 08:15 - 08:45
2544 Bramhrishi Kumar Swami 2021-03-14 07:50 - 08:15
2545 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-14 07:30 - 07:50
2546 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-03-14 07:10 - 07:30
2547 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-03-14 06:40 - 07:10
2548 Live Avdhoot Baba Arungiri JI 2021-03-14 05:40 - 06:40
2549 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-14 05:10 - 05:40
2550 Disha Bhajan 2021-03-14 05:00 - 05:10
2551 Mangla Arti 2021-03-14 04:40 - 05:00
2552 Disha Bhajan 2021-03-14 04:00 - 04:40
2553 Ramcharit Manash 2021-03-14 03:00 - 04:00
2554 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-03-14 02:00 - 03:00
2555 Disha Bhajan 2021-03-14 01:30 - 02:00
2556 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-13 23:30 - 00:00
2557 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-13 23:05 - 23:30
2558 Kishmat Ka Raj 2021-03-13 22:45 - 23:05
2559 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-13 22:30 - 22:45
2560 Devi Satwika Ji 2021-03-13 22:10 - 22:30
2561 Karuli Sarkar 2021-03-13 22:00 - 22:10
2562 Alpesh JI Astro 2021-03-13 09:50 - 22:00
2563 Kishmat Ka Raj 2021-03-13 21:35 - 21:50
2564 Samadhan Jyotish 2021-03-13 21:20 - 21:35
2565 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-13 21:05 - 21:20
2566 Moksh Dham Mandir 2021-03-13 21:00 - 21:05
2567 Disha Bhajan 2021-03-13 20:30 - 21:00
2568 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-13 19:30 - 20:30
2569 Karuli Sarkar 2021-03-13 19:20 - 19:30
2570 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-13 19:00 - 19:20
2571 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-13 17:00 - 19:00
2572 Disha Bhajan 2021-03-13 16:30 - 17:00
2573 Disha Yatra 2021-03-13 16:00 - 16:30
2574 D-Live Pujya Vinod Goswami Ji 2021-03-13 13:00 - 16:00
2575 Kishmat Ka Raj 2021-03-13 12:30 - 13:00
2576 Mahakli Astro 2021-03-13 12:00 - 12:30
2577 Zindagi With Jyotish 2021-03-13 11:40 - 12:00
2578 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-13 11:00 - 11:40
2579 Disha Yatra 2021-03-13 10:30 - 11:00
2580 Disha Bhajan 2021-03-13 10:00 - 10:30
2581 Karuli Sarkar 2021-03-13 09:50 - 10:00
2582 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-13 09:40 - 09:50
2583 Moksh Dham Mandir 2021-03-13 09:35 - 09:40
2584 Disha Bhajan 2021-03-13 09:20 - 09:35
2585 Bhavisya Fal 2021-03-13 09:00 - 09:20
2586 Ambika Jyotish 2021-03-13 08:45 - 09:00
2587 Rudrank Ayurveda 2021-03-13 08:15 - 08:45
2588 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-13 07:50 - 08:15
2589 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-13 07:30 - 07:50
2590 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-13 07:10 - 07:30
2591 Bharat Bhooshan JI 2021-03-13 06:40 - 07:10
2592 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-13 05:40 - 06:40
2593 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-13 05:10 - 05:40
2594 Disha Bhajan 2021-03-13 05:00 - 05:10
2595 Mangla Arti 2021-03-13 04:40 - 05:00
2596 Disha Bhajan 2021-03-13 04:00 - 04:40
2597 Ramchrit Manash 2021-03-13 03:00 - 04:00
2598 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-13 02:00 - 03:00
2599 Disha Bhajan 2021-03-13 01:30 - 02:00
2600 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-12 23:30 - 00:00
2601 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-12 23:05 - 23:30
2602 Kishmat Ka Raj 2021-03-12 22:45 - 23:05
2603 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-12 22:30 - 22:45
2604 Devi Satwika Ji 2021-03-12 22:10 - 22:30
2605 Karuli Sarkar 2021-03-12 22:00 - 22:10
2606 Alpesh JI Astro 2021-03-12 09:50 - 22:00
2607 Kishmat Ka Raj 2021-03-12 21:35 - 21:50
2608 Samadhan Jyotish 2021-03-12 21:20 - 21:35
2609 Pujya Devi Radha Kishori Ji 2021-03-12 21:05 - 21:20
2610 Moksh Dham Mandir 2021-03-12 21:00 - 21:05
2611 Disha Bhajan 2021-03-12 20:30 - 21:00
2612 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-12 19:30 - 20:30
2613 Karuli Sarkar 2021-03-12 19:20 - 19:30
2614 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-12 19:00 - 19:20
2615 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-12 17:00 - 19:00
2616 Disha Bhajan 2021-03-12 16:30 - 17:00
2617 Disha Yatra 2021-03-12 16:00 - 16:30
2618 D-Live Pujya Vinod Goswami Ji 2021-03-12 13:00 - 16:00
2619 Kishmat Ka Raj 2021-03-12 12:30 - 13:00
2620 Mahakli Astro 2021-03-12 12:00 - 12:30
2621 Zindagi With Jyotish 2021-03-12 11:40 - 12:00
2622 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-12 11:00 - 11:40
2623 Disha Yatra 2021-03-12 10:30 - 11:00
2624 Disha Bhajan 2021-03-12 10:00 - 10:30
2625 Karuli Sarkar 2021-03-12 09:50 - 10:00
2626 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-12 09:40 - 09:50
2627 Moksh Dham Mandir 2021-03-12 09:35 - 09:40
2628 Disha Bhajan 2021-03-12 09:20 - 09:35
2629 Bhavisya Fal 2021-03-12 09:00 - 09:20
2630 Ambika Jyotish 2021-03-12 08:45 - 09:00
2631 Rudrank Ayurveda 2021-03-12 08:15 - 08:45
2632 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-12 07:50 - 08:15
2633 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-12 07:30 - 07:50
2634 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-12 07:10 - 07:30
2635 Bhoomanand JI 2021-03-12 06:40 - 07:10
2636 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-12 05:40 - 06:40
2637 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-12 05:10 - 05:40
2638 Disha Bhajan 2021-03-12 05:00 - 05:10
2639 Mangla Arti 2021-03-12 04:40 - 05:00
2640 Disha Bhajan 2021-03-12 04:00 - 04:40
2641 Ramchrit Manash 2021-03-12 03:00 - 04:00
2642 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-12 02:00 - 03:00
2643 Disha Bhajan 2021-03-12 01:30 - 02:00
2644 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-11 23:30 - 00:00
2645 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-11 23:05 - 23:30
2646 Kishmat Ka Raj 2021-03-11 22:45 - 23:05
2647 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-11 22:30 - 22:45
2648 Devi Satwika Ji 2021-03-11 22:10 - 22:30
2649 Karuli Sarkar 2021-03-11 22:00 - 22:10
2650 Alpesh JI Astro 2021-03-11 09:50 - 22:00
2651 Kishmat Ka Raj 2021-03-11 21:35 - 21:50
2652 Samadhan Jyotish 2021-03-11 21:20 - 21:35
2653 Pujya Devi Radha Priya Ji 2021-03-11 21:05 - 21:20
2654 Moksh Dham Mandir 2021-03-11 21:00 - 21:05
2655 Disha Bhajan 2021-03-11 20:30 - 21:00
2656 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-11 19:30 - 20:30
2657 Karuli Sarkar 2021-03-11 19:20 - 19:30
2658 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-11 19:00 - 19:20
2659 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-11 17:00 - 19:00
2660 Disha Bhajan 2021-03-11 16:30 - 17:00
2661 Disha Yatra 2021-03-11 16:00 - 16:30
2662 D-Live Pujya Vinod Goswami Ji 2021-03-11 13:00 - 16:00
2663 Kishmat Ka Raj 2021-03-11 12:30 - 13:00
2664 Mahakli Astro 2021-03-11 12:00 - 12:30
2665 Zindagi With Jyotish 2021-03-11 11:40 - 12:00
2666 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-11 11:00 - 11:40
2667 Disha Yatra 2021-03-11 10:30 - 11:00
2668 Disha Bhajan 2021-03-11 10:00 - 10:30
2669 Karuli Sarkar 2021-03-11 09:50 - 10:00
2670 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-11 09:40 - 09:50
2671 Moksh Dham Mandir 2021-03-11 09:35 - 09:40
2672 Disha Bhajan 2021-03-11 09:20 - 09:35
2673 Bhavisya Fal 2021-03-11 09:00 - 09:20
2674 Disha Bhajan 2021-03-11 08:45 - 09:00
2675 Rudrank Ayurveda 2021-03-11 08:15 - 08:45
2676 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-11 07:50 - 08:15
2677 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-11 07:30 - 07:50
2678 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-11 07:10 - 07:30
2679 Bhoomanand JI 2021-03-11 06:40 - 07:10
2680 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-11 05:40 - 06:40
2681 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-11 05:10 - 05:40
2682 Disha Bhajan 2021-03-11 05:00 - 05:10
2683 Mangla Arti 2021-03-11 04:40 - 05:00
2684 Disha Bhajan 2021-03-11 04:00 - 04:40
2685 Ramchrit Manash 2021-03-11 03:00 - 04:00
2686 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-11 02:00 - 03:00
2687 Disha Bhajan 2021-03-11 01:30 - 02:00
2688 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-10 23:30 - 00:00
2689 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-10 23:05 - 23:30
2690 Kishmat Ka Raj 2021-03-10 22:45 - 23:05
2691 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-10 22:30 - 22:45
2692 Devi Satwika Ji 2021-03-10 22:10 - 22:30
2693 Karuli Sarkar 2021-03-10 22:00 - 22:10
2694 Alpesh JI Astro 2021-03-10 09:50 - 22:00
2695 Kishmat Ka Raj 2021-03-10 21:35 - 21:50
2696 Disha Bhajan 2021-03-10 21:20 - 21:35
2697 Samadhan Jyotish 2021-03-10 21:05 - 21:20
2698 Moksh Dham Mandir 2021-03-10 21:00 - 21:05
2699 Disha Bhajan 2021-03-10 20:30 - 21:00
2700 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-10 19:30 - 20:30
2701 Karuli Sarkar 2021-03-10 19:20 - 19:30
2702 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-10 19:00 - 19:20
2703 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-10 17:00 - 19:00
2704 Disha Bhajan 2021-03-10 16:30 - 17:00
2705 Disha Yatra 2021-03-10 16:00 - 16:30
2706 D-Live Pujya Vinod Goswami Ji 2021-03-10 13:00 - 16:00
2707 Kishmat Ka Raj 2021-03-10 12:30 - 13:00
2708 Mahakli Astro 2021-03-10 12:00 - 12:30
2709 Zindagi With Jyotish 2021-03-10 11:40 - 12:00
2710 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-10 11:00 - 11:40
2711 Disha Yatra 2021-03-10 10:30 - 11:00
2712 Disha Bhajan 2021-03-10 10:00 - 10:30
2713 Karuli Sarkar 2021-03-10 09:50 - 10:00
2714 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-10 09:40 - 09:50
2715 Moksh Dham Mandir 2021-03-10 09:35 - 09:40
2716 Disha Bhajan 2021-03-10 09:20 - 09:35
2717 Bhavisya Fal 2021-03-10 09:00 - 09:20
2718 Disha Bhajan 2021-03-10 08:45 - 09:00
2719 Rudrank Ayurveda 2021-03-10 08:15 - 08:45
2720 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-10 07:50 - 08:15
2721 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-10 07:30 - 07:50
2722 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-10 07:10 - 07:30
2723 Bhoomanand JI 2021-03-10 06:40 - 07:10
2724 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-10 05:40 - 06:40
2725 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-10 05:10 - 05:40
2726 Disha Bhajan 2021-03-10 05:00 - 05:10
2727 Mangla Arti 2021-03-10 04:40 - 05:00
2728 Disha Bhajan 2021-03-10 04:00 - 04:40
2729 Ramchrit Manash 2021-03-10 03:00 - 04:00
2730 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-10 02:00 - 03:00
2731 Disha Bhajan 2021-03-10 01:30 - 02:00
2732 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-09 23:30 - 00:00
2733 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-09 23:05 - 23:30
2734 Kishmat Ka Raj 2021-03-09 22:45 - 23:05
2735 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-09 22:30 - 22:45
2736 Devi Satwika Ji 2021-03-09 22:10 - 22:30
2737 Karuli Sarkar 2021-03-09 22:00 - 22:10
2738 Alpesh JI Astro 2021-03-09 09:50 - 22:00
2739 Kishmat Ka Raj 2021-03-09 21:35 - 21:50
2740 Kishamat Ka Sach 2021-03-09 21:20 - 21:35
2741 Samadhan Jyotish 2021-03-09 21:05 - 21:20
2742 Moksh Dham Mandir 2021-03-09 21:00 - 21:05
2743 D-Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-09 19:30 - 21:00
2744 Karuli Sarkar 2021-03-09 19:20 - 19:30
2745 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-09 19:00 - 19:20
2746 Disha Bhajan 2021-03-09 18:30 - 19:00
2747 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-09 18:20 - 18:30
2748 Disha Bhajan 2021-03-09 18:00 - 18:20
2749 Disha Yatra 2021-03-09 17:30 - 18:00
2750 D-Live Pujya Vishwatmanand JI 2021-03-09 16:00 - 17:30
2751 D-Live Pujya Vinod Goswami Ji 2021-03-09 13:00 - 16:00
2752 Kishmat Ka Raj 2021-03-09 12:30 - 13:00
2753 Mahakli Astro 2021-03-09 12:00 - 12:30
2754 Zindagi With Jyotish 2021-03-09 11:40 - 12:00
2755 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-09 11:00 - 11:40
2756 Disha Yatra 2021-03-09 10:30 - 11:00
2757 Disha Bhajan 2021-03-09 10:00 - 10:30
2758 Karuli Sarkar 2021-03-09 09:50 - 10:00
2759 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-09 09:40 - 09:50
2760 Moksh Dham Mandir 2021-03-09 09:35 - 09:40
2761 Samadhan Jyotish 2021-03-09 09:20 - 09:35
2762 Bhavisya Fal 2021-03-09 09:00 - 09:20
2763 Disha Bhajan 2021-03-09 08:45 - 09:00
2764 Rudrank Ayurveda 2021-03-09 08:15 - 08:45
2765 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-09 07:50 - 08:15
2766 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-09 07:30 - 07:50
2767 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-09 07:10 - 07:30
2768 Bhoomanand JI 2021-03-09 06:40 - 07:10
2769 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-09 05:40 - 06:40
2770 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-09 05:10 - 05:40
2771 Disha Bhajan 2021-03-09 05:00 - 05:10
2772 Mangla Arti 2021-03-09 04:40 - 05:00
2773 Disha Bhajan 2021-03-09 04:00 - 04:40
2774 Ramchrit Manash 2021-03-09 03:00 - 04:00
2775 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-09 02:00 - 03:00
2776 Disha Bhajan 2021-03-09 01:30 - 02:00
2777 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-08 23:30 - 00:00
2778 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-08 23:05 - 23:30
2779 Kishmat Ka Raj 2021-03-08 22:45 - 23:05
2780 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-08 22:30 - 22:45
2781 Devi Satwika Ji 2021-03-08 22:10 - 22:30
2782 Karuli Sarkar 2021-03-08 22:00 - 22:10
2783 Alpesh JI Astro 2021-03-08 09:50 - 22:00
2784 Kishmat Ka Raj 2021-03-08 21:35 - 21:50
2785 Kishamat Ka Sach 2021-03-08 21:20 - 21:35
2786 Samadhan Jyotish 2021-03-08 21:05 - 21:20
2787 Moksh Dham Mandir 2021-03-08 21:00 - 21:05
2788 D-Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-08 07:30 - 21:00
2789 Karuli Sarkar 2021-03-08 19:20 - 19:30
2790 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-08 19:00 - 19:20
2791 Disha Bhajan 2021-03-08 18:30 - 19:00
2792 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-08 18:20 - 18:30
2793 Disha Bhajan 2021-03-08 18:00 - 18:20
2794 Disha Yatra 2021-03-08 17:30 - 18:00
2795 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-08 17:00 - 17:30
2796 Disha Yatra 2021-03-08 16:40 - 17:00
2797 Jeevan Chakra 2021-03-08 16:20 - 16:40
2798 Disha Bhajan 2021-03-08 16:00 - 16:20
2799 Live Pujya Shail Priya Ji Maharaj 2021-03-08 13:00 - 16:00
2800 Kishmat Ka Raj 2021-03-08 12:30 - 13:00
2801 Disha Bhajan 2021-03-08 12:00 - 12:30
2802 Zindagi With Jyotish 2021-03-08 11:40 - 12:00
2803 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-08 11:00 - 11:40
2804 Disha Yatra 2021-03-08 10:30 - 11:00
2805 Disha Bhajan 2021-03-08 10:00 - 10:30
2806 Karuli Sarkar 2021-03-08 09:50 - 10:00
2807 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-08 09:40 - 09:50
2808 Moksh Dham Mandir 2021-03-08 09:35 - 09:40
2809 Samadhan Jyotish 2021-03-08 09:20 - 09:35
2810 Bhavisya Fal 2021-03-08 09:00 - 09:20
2811 Disha Yatra 2021-03-08 08:35 - 09:00
2812 Disha Bhajan 2021-03-08 08:15 - 08:35
2813 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-08 07:50 - 08:15
2814 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-08 07:30 - 07:50
2815 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-08 07:10 - 07:30
2816 Bhoomanand JI 2021-03-08 06:40 - 07:10
2817 Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-08 05:40 - 06:40
2818 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-08 05:10 - 05:40
2819 Disha Bhajan 2021-03-08 05:00 - 05:10
2820 Mangla Arti 2021-03-08 04:40 - 05:00
2821 Disha Bhajan 2021-03-08 04:00 - 04:40
2822 Ramchrit Manash 2021-03-08 03:00 - 04:00
2823 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-08 02:00 - 03:00
2824 Disha Bhajan 2021-03-08 01:30 - 02:00
2825 Acharya Rakesh Ji(Mritunjay Yog) 2021-03-07 23:30 - 00:00
2826 Bramhrisi Kumar Swami Ji 2021-03-07 23:05 - 23:30
2827 Kishmat Ka Raj 2021-03-07 22:45 - 23:05
2828 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-07 22:30 - 22:45
2829 Disha Bhajan 2021-03-07 22:15 - 22:30
2830 Karuli Sarkar 2021-03-07 22:05 - 22:15
2831 Alpesh Ji Astro 2021-03-07 21:50 - 22:00
2832 Kishmat Ka Raj 2021-03-07 21:35 - 21:50
2833 Disha Bhajan 2021-03-07 21:20 - 21:35
2834 Samdhan Jyotish 2021-03-07 21:05 - 21:20
2835 Mokshdham Mandir 2021-03-07 21:00 - 21:05
2836 D-Live Pujya Deen Dayalu Ji 2021-03-07 19:30 - 21:00
2837 Karuli Sarkar 2021-03-07 19:20 - 19:30
2838 Live Arti Karuli Sarkar 2021-03-07 19:00 - 19:20
2839 Spot Light 2021-03-07 18:30 - 19:00
2840 Disha Bhajan 2021-03-07 18:10 - 18:30
2841 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-07 18:00 - 18:10
2842 Disha Yatra 2021-03-07 17:30 - 18:00
2843 Disha Bhajan 2021-03-07 17:00 - 17:30
2844 D-Live Dinesh Sharma Ji 2021-03-07 16:00 - 17:00
2845 Live Pujya Shai Priya Ji 2021-03-07 13:00 - 16:00
2846 Kishmat Ka Raj 2021-03-07 12:30 - 13:00
2847 Disha Bhajan 2021-03-07 12:10 - 12:30
2848 Disha Yatra 2021-03-07 11:50 - 12:10
2849 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-07 11:40 - 11:50
2850 Dr.Archika Didi 2021-03-07 11:00 - 11:40
2851 Coffee With V.K 2021-03-07 10:30 - 11:00
2852 Disha Bhajan 2021-03-07 10:00 - 10:30
2853 Karuli Sarkar 2021-03-07 09:50 - 10:00
2854 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-07 09:40 - 09:50
2855 Richa Chutani 2021-03-07 09:25 - 09:40
2856 Moksh Dham Mandir 2021-03-07 09:20 - 09:25
2857 Disha Bhajan 2021-03-07 09:00 - 09:20
2858 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-07 08:00 - 09:00
2859 Disha Bhajan 2021-03-07 07:55 - 08:00
2860 Bramhrishi Kumar Swami 2021-03-07 07:30 - 07:55
2861 Pujya Sudarshan Charya Ji Maharaj 2021-03-07 07:10 - 07:30
2862 Pujya Bharat Bhooshan Ji 2021-03-07 06:40 - 07:10
2863 Live Avdhoot Baba Arungiri JI 2021-03-07 05:40 - 06:40
2864 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-07 05:10 - 05:40
2865 Disha Bhajan 2021-03-07 05:00 - 05:10
2866 Mangla Arti 2021-03-07 04:40 - 05:00
2867 Disha Bhajan 2021-03-07 04:00 - 04:40
2868 Ramcharit Manash 2021-03-07 03:00 - 04:00
2869 Pujya Sudhanshu Ji Maharaj 2021-03-07 02:00 - 03:00
2870 Disha Bhajan 2021-03-07 01:30 - 02:00
2871 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-06 23:30 - 00:00
2872 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-06 23:05 - 23:30
2873 Kishmat Ka Raj 2021-03-06 22:45 - 23:05
2874 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-06 22:30 - 22:45
2875 Devi Satwika Ji 2021-03-06 22:10 - 22:30
2876 Karuli Sarkar 2021-03-06 22:00 - 22:10
2877 Alpesh JI Astro 2021-03-06 09:50 - 22:00
2878 Kishmat Ka Raj 2021-03-06 21:35 - 21:50
2879 Kishamat Ka Sach 2021-03-06 21:20 - 21:35
2880 Samadhan Jyotish 2021-03-06 21:05 - 21:20
2881 Moksh Dham Mandir 2021-03-06 21:00 - 21:05
2882 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-06 07:30 - 21:00
2883 Karuli Sarkar 2021-03-06 19:20 - 19:30
2884 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-06 19:00 - 19:20
2885 Disha Bhajan 2021-03-06 18:30 - 19:00
2886 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-06 18:20 - 18:30
2887 Disha Bhajan 2021-03-06 18:00 - 18:20
2888 Disha Yatra 2021-03-06 17:30 - 18:00
2889 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-06 17:00 - 17:30
2890 Disha Yatra 2021-03-06 16:40 - 17:00
2891 Disha Bhajan 2021-03-06 16:20 - 16:40
2892 Jeevan Chakra 2021-03-06 16:00 - 16:20
2893 Live Pujya Shail Priya Ji Maharaj 2021-03-06 13:00 - 16:00
2894 Kishmat Ka Raj 2021-03-06 12:30 - 13:00
2895 Disha Bhajan 2021-03-06 12:00 - 12:30
2896 Zindagi With Jyotish 2021-03-06 11:40 - 12:00
2897 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-06 11:00 - 11:40
2898 Disha Yatra 2021-03-06 10:30 - 11:00
2899 Disha Bhajan 2021-03-06 10:00 - 10:30
2900 Karuli Sarkar 2021-03-06 09:50 - 10:00
2901 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-06 09:40 - 09:50
2902 Moksh Dham Mandir 2021-03-06 09:35 - 09:40
2903 Samadhan Jyotish 2021-03-06 09:20 - 09:35
2904 Bhavisya Fal 2021-03-06 09:00 - 09:20
2905 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-06 08:00 - 09:00
2906 Disha Bhajan 2021-03-06 07:55 - 08:00
2907 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-06 07:30 - 07:55
2908 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-06 07:10 - 07:30
2909 Bhoomanand JI 2021-03-06 06:40 - 07:10
2910 D-Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-06 05:40 - 06:40
2911 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-06 05:10 - 05:40
2912 Disha Bhajan 2021-03-06 05:00 - 05:10
2913 Mangla Arti 2021-03-06 04:40 - 05:00
2914 Disha Bhajan 2021-03-06 04:00 - 04:40
2915 Ramchrit Manash 2021-03-06 03:00 - 04:00
2916 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-06 02:00 - 03:00
2917 Disha Bhajan 2021-03-06 01:30 - 02:00
2918 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-05 23:30 - 00:00
2919 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-05 23:05 - 23:30
2920 Kishmat Ka Raj 2021-03-05 22:45 - 23:05
2921 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-05 22:30 - 22:45
2922 Devi Satwika Ji 2021-03-05 22:10 - 22:30
2923 Karuli Sarkar 2021-03-05 22:00 - 22:10
2924 Alpesh JI Astro 2021-03-05 21:50 - 22:00
2925 Kishmat Ka Raj 2021-03-05 21:35 - 21:50
2926 Kishamat Ka Sach 2021-03-05 21:20 - 21:35
2927 Samadhan Jyotish 2021-03-05 21:05 - 21:20
2928 Moksh Dham Mandir 2021-03-05 21:00 - 21:05
2929 D-Live Pujya Deendayalu Ji 2021-03-05 19:30 - 21:00
2930 Karuli Sarkar 2021-03-05 19:20 - 19:30
2931 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-05 19:00 - 19:20
2932 Disha Bhajan 2021-03-05 18:30 - 19:00
2933 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-05 18:20 - 18:30
2934 Jeevan Chakra 2021-03-05 18:00 - 18:20
2935 Disha Yatra 2021-03-05 17:30 - 18:00
2936 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-05 17:00 - 17:30
2937 Disha Yatra 2021-03-05 16:40 - 17:00
2938 Jeevan Chakra 2021-03-05 16:20 - 16:40
2939 Live Har Ka Huner 2021-03-05 16:00 - 18:00
2940 Live Pujya Shail Priya Ji Maharaj 2021-03-05 13:00 - 16:00
2941 Kishmat Ka Raj 2021-03-05 12:30 - 13:00
2942 Disha Bhajan 2021-03-05 12:00 - 12:30
2943 Zindagi With Jyotish 2021-03-05 11:40 - 12:00
2944 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-05 11:00 - 11:40
2945 Disha Yatra 2021-03-05 10:30 - 11:00
2946 Disha Bhajan 2021-03-05 10:00 - 10:30
2947 Karuli Sarkar 2021-03-05 09:50 - 10:00
2948 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-05 09:40 - 09:50
2949 Moksh Dham Mandir 2021-03-05 09:35 - 09:40
2950 Disha Bhajan 2021-03-05 09:20 - 09:35
2951 Bhavisya Fal 2021-03-05 09:00 - 09:20
2952 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-05 08:00 - 09:00
2953 Disha Bhajan 2021-03-05 07:55 - 08:00
2954 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-05 07:30 - 07:55
2955 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-05 07:10 - 07:30
2956 Bhoomanand JI 2021-03-05 06:40 - 07:10
2957 D-Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-05 05:40 - 06:40
2958 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-05 05:10 - 05:40
2959 Disha Bhajan 2021-03-05 05:00 - 05:10
2960 Mangla Arti 2021-03-05 04:40 - 05:00
2961 Disha Bhajan 2021-03-05 04:00 - 04:40
2962 Ramchrit Manash 2021-03-05 03:00 - 04:00
2963 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-05 02:00 - 03:00
2964 Disha Bhajan 2021-03-05 01:30 - 02:00
2965 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-04 23:30 - 00:00
2966 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-04 23:05 - 23:30
2967 Kishmat Ka Raj 2021-03-04 22:45 - 23:05
2968 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-04 22:30 - 22:45
2969 Devi Satwika Ji 2021-03-04 22:10 - 22:30
2970 Karuli Sarkar 2021-03-04 22:00 - 22:10
2971 Alpesh JI Astro 2021-03-04 09:50 - 22:00
2972 Disha Bhajan 2021-03-04 09:30 - 09:50
2973 Samadhan Jyotish 2021-03-04 21:00 - 09:30
2974 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-04 07:30 - 21:00
2975 Karuli Sarkar 2021-03-04 19:20 - 19:30
2976 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-04 19:00 - 19:20
2977 Disha Bhajan 2021-03-04 18:30 - 19:00
2978 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-04 18:20 - 18:30
2979 Kishmat Ka Sach 2021-03-04 18:00 - 18:20
2980 Disha Yatra 2021-03-04 17:30 - 18:00
2981 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-04 17:00 - 17:30
2982 Disha Yatra 2021-03-04 16:40 - 17:00
2983 Jeevan Chakra 2021-03-04 16:20 - 16:40
2984 Zindagi With Jyotish 2021-03-04 16:00 - 16:20
2985 Live Pujya Shail Priya Ji Maharaj 2021-03-04 13:00 - 16:00
2986 Kishmat Ka Raj 2021-03-04 12:30 - 13:00
2987 Disha Bhajan 2021-03-04 11:40 - 12:10
2988 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-04 11:00 - 11:40
2989 Disha Yatra 2021-03-04 10:30 - 11:00
2990 Disha Bhajan 2021-03-04 10:00 - 10:30
2991 Karuli Sarkar 2021-03-04 09:50 - 10:00
2992 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-04 09:40 - 09:50
2993 Moksh Dham Mandir 2021-03-04 09:35 - 09:40
2994 Disha Bhajan 2021-03-04 09:20 - 09:35
2995 Bhavisya Fal 2021-03-04 09:00 - 09:20
2996 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-04 08:00 - 09:00
2997 Disha Bhajan 2021-03-04 07:55 - 08:00
2998 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-04 07:30 - 07:55
2999 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-04 07:10 - 07:30
3000 Bhoomanand JI 2021-03-04 06:40 - 07:10
3001 D-Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-04 05:40 - 06:40
3002 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-04 05:10 - 05:40
3003 Disha Bhajan 2021-03-04 05:00 - 05:10
3004 Mangla Arti 2021-03-04 04:40 - 05:00
3005 Disha Bhajan 2021-03-04 04:00 - 04:40
3006 Ramchrit Manash 2021-03-04 03:00 - 04:00
3007 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-04 02:00 - 03:00
3008 Disha Bhajan 2021-03-04 01:30 - 02:00
3009 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-03 23:30 - 00:00
3010 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-03 23:05 - 23:30
3011 Kishmat Ka Raj 2021-03-03 22:45 - 23:05
3012 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-03 22:30 - 22:45
3013 Devi Satwika Ji 2021-03-03 22:10 - 22:30
3014 Karuli Sarkar 2021-03-03 22:00 - 22:10
3015 Alpesh JI Astro 2021-03-03 09:50 - 22:00
3016 Disha Bhajan 2021-03-03 09:30 - 09:50
3017 Samadhan Jyotish 2021-03-03 21:00 - 09:30
3018 Live-Pujya Deen Dayalu JI 2021-03-03 07:30 - 21:00
3019 Karuli Sarkar 2021-03-03 19:20 - 19:30
3020 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-03 19:00 - 19:20
3021 Disha Bhajan 2021-03-03 18:50 - 19:00
3022 Jeevan Chakra 2021-03-03 18:30 - 18:50
3023 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-03 18:20 - 18:30
3024 Disha Bhajan 2021-03-03 18:00 - 18:20
3025 Disha Yatra 2021-03-03 17:30 - 18:00
3026 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-03 17:00 - 17:30
3027 Disha Yatra 2021-03-03 16:30 - 17:00
3028 Disha Bhajan 2021-03-03 16:00 - 16:30
3029 Live Pujya Shail Priya Ji Maharaj 2021-03-03 13:00 - 16:00
3030 Kishmat Ka Raj 2021-03-03 12:30 - 13:00
3031 Disha Bhajan 2021-03-03 11:40 - 12:10
3032 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-03 11:00 - 11:40
3033 Disha Yatra 2021-03-03 10:30 - 11:00
3034 Disha Bhajan 2021-03-03 10:00 - 10:30
3035 Karuli Sarkar 2021-03-03 09:50 - 10:00
3036 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-03 09:40 - 09:50
3037 Disha Bhajan 2021-03-03 09:25 - 09:40
3038 Moksh Dham Mandir 2021-03-03 09:20 - 09:25
3039 Bhavisya Fal 2021-03-03 09:00 - 09:20
3040 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-03 08:00 - 09:00
3041 Disha Bhajan 2021-03-03 07:55 - 08:00
3042 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-03 07:30 - 07:55
3043 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-03 07:10 - 07:30
3044 Bhoomanand JI 2021-03-03 06:40 - 07:10
3045 D-Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-03 05:40 - 06:40
3046 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-03 05:10 - 05:40
3047 Disha Bhajan 2021-03-03 05:00 - 05:10
3048 Mangla Arti 2021-03-03 04:40 - 05:00
3049 Disha Bhajan 2021-03-03 04:00 - 04:40
3050 Ramchrit Manash 2021-03-03 03:00 - 04:00
3051 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-03 02:00 - 03:00
3052 Disha Bhajan 2021-03-03 01:30 - 02:00